دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010 

تکه ای از متن پایان نامه :


فصل دوم را با مروری بر پژوهش­های تجربی انجام شده ادامه می­دهیم. در پژوهش حاضر، تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را که دیگران در پژوهش خود مطالعه کرده اند، به صورت جداگانه ذکر شده می باشد. سپس چارچوب نظری را که برگرفته از تحقیقات پیشین و نظریه­ها می­باشد خواهیم آورد.

در اینجا اکثر کسانی که در زمینه فاصله‌گذاری(چه در داخل و چه در خارج) کار کرده اند، ذکر شده اند. در ایران و افغانستان پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته می باشد؛ در این قسمت با مطالعه آثار موجود به بعضی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی که در فرزند آوری مؤثر می باشد پرداخته می شود.

سن ازدواج :

سن ازدواج عامل دموگرافیکی می باشد که تغییرات آن موجب تغییر سایر ویژگی­های جمعیتی همچون میزان و تعداد تحصیل­کردگان، مرگ و میر زنان در هنگام بارداری و وضع حمل و نیز طلاق می­شود. در جوامع خاور زمین و سنتی، ازدواج زوج جوان آنها را به گروه خویشاوندی بزرگتر پیوند می­دهد و بدین ترتیب از کمک­های مادی و معنوی خویشاوندان برخوردار می­شوند. لذا سن ازدواج در هر دو جنس، نسبت به کشورهای غربی پایین­تر می باشد. علاوه بر آن در میان جوامع اسلامی، فرهنگ مذهبی که ارضای نیازهای جنسی و روابط زن و مرد را تنها در قالب تشکیل خانواده مجاز می­شمارد، عامل مهمی در پایین بودن سن ازدواج می­باشد (مطهری، 1375: 42).

پس در ایران و افغانستان بعنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه عمومیت ازدواج بسیار بالاست. در ایران پیش­رسی ازدواج (درصد افراد ازدواج کرده در سنین 19-15 ساله) در طول زمان رو به کاهش گذاشته و در دوره چهل ساله 1335 تا 1375، از 3/6 درصد به 6/2 درصد برای مردان و از 0/41 درصد به 9/17 درصد برای زنان کاهش یافته می باشد.

که نشان می­دهد: سن زن در اولین تولد در کشورهای در حال توسعه تأثیر بسزایی هم در وضعیت جمعیت شناختی و هم در طول عمر و زندگی خود این زنان دارد. وضع حمل زود از دو طریق به افزایش جمعیت کمک می کند: اول، در نبود وسایل ضد آبستنی، زنانی که اولین وضع حمل خود را زود انجام می دهند در مقایسه با زنان هم وضعیت خود که دیرتر بچه دار می شوند تعداد زایمان بیشتری خواهند داشت. دوم، سن پایینتر در اولین زایمان به معنی نرخ بالاتر باروری و افزایش جمعیت می باشد .پس تعدادی از دولت ها، با درک میزان اهمیت ارتباط بین سن اولین وضع حمل یا زایمان و رشد جمعیت کوشش کرده اند تا این سن را افزایش دهند و یا این که سن زنان را برای ازدواج قانونی بالا برده اند تا میزان و افزایش جمعیت( نرخ رشد آن را ) کاهش دهند.

بطور اختصار، سن متوسط ازدواج عامل تعیین کننده ای برای نرخ رشد جمعیت کشور و مشکلات بارداری از قبیل تولد‌های بعدی زودهنگام برای زنان می باشد. همچنین به وضعیت اقتصادی زن و موقعیت اجتماعی او هم مربوط می باشد. در کل این مطالعه نشان می دهد که زود بچه دارشدن ( فاصله کم میان ازدواج و تولد اولین بچه ) به معنی زود بچه دارشدن های بعدی می باشد (1982 ،  Pebley et al ).

منصوریان (2008) در مطالعه خود تحت عنوان تعیین کنندههای پویایی بر فاصلهگذاری موالید در کهکیلویه و بویر احمد، با کاربرد چهارچوب نظری بنگارت در مورد تعیین‌کننده‌های اولیه باروری به این نتیجه رسید که: سن ازدواج تأثیر منفی بر فاصله‌گذاری داشته می باشد یعنی با بالا رفتن سن زن در اولین ازدواج، احتمال فرزندآوری افزایش می یابد. به عبارتی، فاصله بین موالید کاهش می یابد. وی (1374) در جایی دیگر به نتیجه رسید که سن ازدواج، یک تأثیر معناداری بر روی ریسک اولین تولد داشه می باشد و جهت آن مثبت بوده می باشد.

ماون وو (1998) در مطالعه خود در مورد فاصله گذاری فرزند اول با استفاده از داده‌های پیمایش مرجع 1995 ویتنام نشان می‌دهد که: زنانی که دیرتر ازدواج کرده‌اند، گرایش بیشتری به فرزندآوری داشتند و فاصله کمتری از ازدواج تا تولد فرزند اول، در بین آن‌ها وجود داشت؛ اما این گروه از زنان، برای تولدهای بالاتر، در فرزند‌آوری تأخیر بیشتری را نشان می‌دهند. نسلی از زنانی که دیرتر(اخیراً) ازدواج کرده‌اند، نسبت به زنانی که میزان باسوادی جمعیت ایران از 6/14 درصد در سال 1335 به 7/88 درصد در سال 1385 رسیده می باشد. این نسبت در مقایسه با کشورهای پرجمعیت جهان سوم بالاست. در حالی که سطح تحصیلات در افغانستان نسبت به ایران بسیار پایین می باشد. در سال 2003 نرخ باسوادی مردان 2/43 درصد و نرخ باسوادی زنان 1/14 درصد بوده می باشد (Ministry of Health, 2003).

اگر چه ارتقاء سطح تحصیلات در جمعیت، عامل مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می­شود لیکن افزایش سریع­تر سطح سواد زنان، به دلیل اثر انکارناپذیری که بر کنترل موالید، بهینه­تر شدن زندگی اجتماعی و ارتقاء سطح مشارکت زنان در توسعه همه جانبة اقتصادی و اجتماعی دارد، از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد (زنجانی، 1378: 62-61).

آن چیز که از مطالعات می­توان فهمید این می باشد که میزان تحصیلات یکی از عوامل مؤثر بر زاد و ولد می باشد. نتایج مطالعات بسیاری در سطح جهانی نشان دهنده این واقعیت می باشد که تحصیلات زوجین خصوصاً زنان تأثیر مهمی در این امر دارد زیرا :

  • تحصیلات باعث به تأخیر انداختن سن ازدواج و کاهش طول دوره باروری می­شود.
  • تحصیلات باعث افزایش آگاهی و اطلاعات خانواده در خصوص جایگزین کردن کیفیت بچه به جای کمیت می­شود.
  • تحصیلات باعث کاهش تولد فرزندان ناخواسته و رعایت فاصله بین تولدها می­شود.
  • تحصیلات باعث ایجاد فرصت اشتغال خارج از خانه برای زنان و کاهش باروری آنها می­شود.
  • تحصیلات باعث تغییر توجه افراد نسبت به بعد خانواده و تعداد فرزندان مورد نظر آنان می­شود (همان: 56).

پژوهشگران دیگری همچون: دیدر و پراکس[2](2009)، ردریگرز[3] و هاب کرافت[4](1980)، آونگ[5](2003)، امیدی(1380)، بهمنی (1388)، راسخ و ممتاز (2007)، جلیلی (1387)، پارسا (1384) و… در پژوهش شان به مطالعه تأثیر متغیر تحصیلات بر میزان فاصله گذاری موالید پرداختند؛ و به این نتیجه رسیدند که میزان تحصیلات با زاد و ولد ارتباط معکوس دارد. یعنی هرچه تحصیلات بالاتر، میزان زاد و ولد پایین­تر و فاصله بین موالید بیشتر می باشد.

محل سکونت :

خاستگاه اجتماعی فرد بر میزان زاد و ولد مؤثر می باشد. محل سکونت شاخصی می باشد برای جامعه­ای که شخص در آن پرورش یافته و اجتماعی شده می باشد. رفتارهای اجتماعی مانند باروری طی مراحل اجتماعی شدن فرد در جامعه شکل می­گیرد. شخصی که در یک جامعه روستایی-کشاورزی پرورش یافته باشد، الگوها و رفتارهای باروری خود را برحسب نیازهای جامعه روستایی به خانواده بزرگ و فرزندان زیاد تطبیق می­دهد. این شخص حتی پس از مهاجرت به شهر نیز تاحدودی این الگوها را حفظ می­کند در مقابل در یک جامعه شهری – صنعتی فرد طی اجتماعی شدن یاد می­گیرد که مشکلات و مسایل زندگی در یک جامعه شهری – صنعتی یا یک خانواده شهری با یک خانواده پرجمعیت سازگاری ندارد (منظوری، 1373: 35).

پایان نامه پایان نامه مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌ گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)-سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه