تکه ای از متن پایان نامه :

 

،تواناوناتوان،درویشوتوانگر،زاهدودینپرور،عارفوکاسب،تاجروعاشقورندوآخرتدوستودنیاپرست،همهرابهوظایفخودشانآگاهنمودهوهیچدقیقه‌ایازمصالحومفاسدرافرونگذاشتهاست ».(فروغی:1382 : 8)

یکیازجلوه‌هایادراکقویوآزمون‌هایسعدیدرزندگی،مردمشناسیاوستومعرفتویبهروحیّاتافرادبشرکهبهصورگوناگوندرگلستانبهنظرمیرسد. (همان:25)

هعنوانشاعریجهانییادمی‌کنند»(همان: 30 )«در بوستان امثال و حکم فراوانی دیده می‌شود که علاوه بر نکات پر مغز مندرج در آن‌ها،ـ که حاصل تجربه‌ی او و نسل‌ها در طیّ قرن‌هاست ـ بر اثر لطف سخن و ایجاز و خوش‌ترکیبی و بلاغت بی نظیر شاعر می باشد.» (یوسفی،243:1377) و شاید این ویژگی پیشرو بودن و به دنبال مدینه‌ی فاضله رفتنِ سعدی در بوستان می باشد که موجب شده تعداد امثالی که در آن هست کمتر از تعداد امثال به کار رفته در گلستان می باشد و اینکه امروزه هم او را می‌شناسند و از او به عنوان شاعری جهانی یاد می‌کنند به علّت پیشرو بودن او از هم‌عصرانش می‌باشد.

در این جستار امثال و مثل‌نماها  بر اساس موضوع طبقه‌بندی شده، آغاز آن‌ها را در موضوع‌های کلّی دسته بندی نموده، در زیر آن‌ها به توضیح جزئیات پرداخته و چنانچه بیتی با دو موضوع جداگانه همخوانی دارد، در هر دو موضوع آورده شده می باشد. هر چند نگارنده، مطابق «هرمنوتیک جدید»(علمی،133:1385)، بر این نکته واقف می باشد که مطالعه دو کتاب گلستان و بوستان و وجود مثل و حکمت در ابیات و عبارات، دسته بندی آن‌ها را بر اساس طبقه و طیف خاصی با مشکل مواجه می‌سازد چه، امثال و حکم‌های موجود را می‌توان در اشکال مختلف ، مانند ساختار، فرم، آوا و … و از دیدگاه‌های گوناگون اندیشمندان زبانشناسی و روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفه و عرفان و… مطالعه کرد، یکی از این دسته‌بندی‌ها  بر اساس موضوع می باشد که  خود موضوع بندی هم می‌تواند شکل‌ها و برداشت‌هایی متفاوت داشته باشد. چنانچه بیتی را می‌توان در دو مقوله‌ و موضوع جدا طبقه بندی کرد.

به عنوان مثال بیت:« گاوان و خران باربردار/ به زآدمیان مردم آزار » میتوان زیر دو مقوله‌ی «کار و کوشش» و «مردم آزاری» طبقه بندی کرد و …

نسخه‌ی مورد استفاده در هر دو کتاب، نسخه‌های تصحیح مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی می باشد زیرا تاکنون آخرین و معتبرترین تصحیح از این دو کتاب می باشد، در ضمن؛ لازم به ذکر می باشد که در ارجاع‌های گلستان به شماره‌ی صفحات و در ارجاع‌های بوستان به شماره‌ی ابیات استناد شده می باشد:

 

در حمد و وصف خداوند(عزّ و جلّ)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه