تکه ای از متن پایان نامه :

 

-(حکمت).  چنانپهنخوانکرمگسترد / کهسیمرغدرقافروزیخورد . .(بوستان:18)                                                            (در توصیف کرم و بخشش ایزد تعالی.)

-(حکمت).بخواه و مدار از کس ای خواجه باک / که مقطوع روزی بود شرمناک(بوستان:2791)

 

در قناعت

-(مثل). ايشكمخيرهبهنانيبساز/ تانكنيپشتبهخدمتدوتا.(گلستان:83)(تأکید بر قناعت و پرهیز از خدمت  دیگران)

-(مثل نما). بهنانخشكقناعتكنيموجامه‌يدلق/ كهبارمنّتخودبه، کهبارمنّتخلق. (گلستان:110)                       (تأکید بر قناعت)

-(مثل نما). بهتمنّايگوشتمردنبه / كهتقاضايزشتقصّابان.( گلستان:112)                                                       (تأکید بر قناعت)

-(مثل نما). آنشنيدستيكهروزيتاجري /دربيابانيبيفتادازستور                                                     گفت: چشمتنگدنياداررا/ ياقناعتپركندياخاكگور.(گلستان:117)                                                              (تأکید بر قناعت)

-(مثل). بهگرسنگیمردنبه،کهحاجتبهکسیبردن.(گلستان:110)(تأکید بر قناعت)

-(مثل نما). ترکاحسانخواجهاولی‌تر/کاحتمالجفایبوّابان.(گلستان:112)                                                            (قناعت بهتر از خواری کشیدن می باشد.)

333-(مثل). کهنخرقه‌یخویشپیراستن/ بهازجامه‌یعاریتخواستن. (گلستان:191)                                                   (در فضیلت قناعت / در نکوهش عاریت خواستن)

-(مثل). همایبر سرمرغاناز آنشرفدارد کهاستخوانخورد و جانور نیازارد. (گلستان:69)                                   (در فضیلت قناعت و بی‌آزاری)

– (مثل)همرقعهدوختنبهوالزامکنجصبر/ کزبهرخرقه،رقعهبرخواجگاننبشت. (گلستان:10)                                      (تأکید بر قناعت و صبر و شکیبایی)

– (مثل نما)حقّاکهباعقوبتدوزخبرابراست/ رفتنبهپایمردیهمسایهدربهشت. (گلستان:110)                                                (در نکوهش منّت کشی و درخواست کمک از دیگران.)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه