تکه ای از متن پایان نامه :

 

(مثل). توآتشبهنیدرزنو در گذر/ کهدر بیشهنهخشکماندنهتر. .(بوستان: 1688)                                                             ( اخلاق بد برای تمام جامعه مضرّ می باشد.)

– (مثل). چو بینیزبردسترازوردست/نهمردیبودپنجه‌یخودشکست..(بوستان: 3523)                                                   (در آیین دشمنی کردن.)

– (حکمت). چودستینتانیگزیدنببوس/ کهباغالبانچارهرزقاستولوس. .(بوستان:998)                                                           (در تأکید بر ریا و چاپلوسی برای زورمندان.)

– (مثل). مکشبچّه‌یمارمردمگزای/ چوکشتیدرآنخانهدیگرمپای. .(بوستان: 3547)(مراقبت ویژه پس از ضربه زدن به دشمن)

– (مثل). چواندرنیستانیآتشزدی/ زشیرانبپرهیز،اگربخردی..(بوستان:  3546)

(مراقبت ویژه بعد از ضربه زدن به دشمن)

(حکمت). نگویمزجنگبداندیشترس/ کهدرحالتصلحازاوبیشترس..(بوستان: 1075)(تأکید بر مراقبت بیشتر از دشمن در زمان صلح و آشتی.)

– (مثل نما). ولیکنقلمدرکفدشمناست. .(بوستان: 401)                                                                                                        (در شکایت کسی از اینکه اختیارش در دست دشمن باشد.)

– (مثل). یکیبرسرشاخبنمیبرید/ خداوندبستاننظرکردودید                                                            بگفتاگراینمردبدمی‌کند/ نهبامنکهبانفسخودمیکند. .(بوستان: 691-692)                                                             (مراقبت در شیوه‌ی بدی کردن با دشمن)

-(مثل‌نما).آنراكهعقلو همّتوتدبيروراينيست/خوشگفتپرده‌داركهكسدرسراينيست(گلستان :165) (ارزشوجودی هرکس به داشتن عقل و تدبیر و اندیشه و کوشش اوست.)

-(حکمت). بیهنر را بههیچکسمشمار.(گلستان:114)(بی ارزش بودن بشر‌های بی فضیلت و نادان.)

-(حکمت). پادشاهانبهنصیحتخردمندانازآنمحتاجترند کهخردمندانبهقربتپادشاهان.(گلستان:170)  (فضیلت عقل بر قدرت و مقام.)

-(مثل نما). توانگریبههنراستنهبهمال.(گلستان:63)                                                                                                                                                       (فضیلت هنر بر ثروت و دارایی)

-(حکمت). گرد نامپدرچهمی‌گردی؟/پدرخویشباشاگرمردی. (بوستان:1292)                                                 (تأکید بر تکیه بر توانایی‌های خود کردن)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه