تکه ای از متن پایان نامه :

 

نمي‌رفت».[1] بعضی ضمن تعریف اکراه مبنی بر این­که «فشاری می باشد که بر اراده­ی فردی اعمال می­شود تا این­که او به کاری رضایت دهد»، اظهار داشته­اند آن­چه موجب معیوب شدن اراده می­شود، ترس می باشد و نه اكراه.[2] اصطلاح حقوق رم و قانون مدني سوئيس در اين ارتباط دقيق‌تر می باشد، زیرا آن­ها اصطلاح ترس را به كار برده‌اند[3]، اين مطلب اهميت كمي ندارد . هرچند كه به طورمعمول صحبت از علت (اكراه) و نه معلول (ترس) مي‌شود. اما از لحاظ حقوقي، استعمال علت به­جای معلول، دقيق نيست.[4]

3            -تعريف اكراه در حقوق مصر:

نويسندگان كشورهاي عربي معمولاً تعريف يكساني از اكراه ارائه كرده‌اند، مانند: «اكراه اجبار شخص به غير حق بر انجام كاري بدون اينكه شخص رضا داشته باشد «[5] و يا اكراه در معامله آن می باشد كه: «شخص در نتيجه ترس، ملزم به انعقاد عقد شود «[6] برخي هم در تعريف اكراه، واژه كراهت را ذكر كرده‌اند: و این طور گفته اند : «اكراه وادار كردن بشر می باشد بر آن چیز که كه كراهت دارد و اگر وادار كردن او به عقد نباشد، او اراده بر آن نمي‌كند».[7]

4 مقایسه ( مطالعه تطبيقی )

 

[1]. Jean, Henri et Léon Mazeaud, Par FrançoisChabas,Leçons de Droit Civil (Montchrestien, 1998, 9e édition, Par FrançoisChabas) Tome II, Premier Volume, Obligations, Théori Générale, Nº 200.

[2]. Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil, La Formation de contrat, (Paris: Librairie Général de Droit et de Jurisprudence , L.G.D.J  ,1993, 3e édition) P. 561, Nº 579.

[3]. sous l ̉empire d ̉une crainte fondée

[4] .Alex Weill, François Terré, Droit Civil, les Obligations (Paris: Dalloz, 1974, 2e édition) p. 207.

5 .حسن علی الذنون، النظريه العام للالتزام (بغداد: مطبعة المعارف، 1949)، الجزء الاول، ص88؛ فريد الفتيان، مصادر الالتزام، (بغداد،مطبعة العاني، 1975) ص 77.

6 محمد كامل مرسي بك، الالتزامات(بي جا: الطبعهالعالميه، 1954) الجزء الاول  ،ص345.

7.محمد الصالح، اصول التعهدات (بي جا: مطبعهالاعتماد، 1930) ص197.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه