تکه ای از متن پایان نامه :

 

4- اكراه، نيرويي خارج از بشر می باشد كه شخص در برابر آن، آزادي خود را از دست مي‌دهد و راهي­جز تسليم ندارد؛ زیرا نه­تنها زمانی برای تفكر ندارد بلکه اميد به زمان ديگري نيز نمی­باشد. اما تدليس خدعه‌اي می باشد كه شخص، با توجه مي‌تواند از بند آن رهايی يابد.[1]

5- برخي از صاحب­نظران معتقدند عقد مكره بايد نافذ باشد و در مقابل، مطالبه خسارت كند. اين نظر مورد قبول همگان نيست؛ زيرا نه­تنها فاقد مدرك قانوني می­باشد، بلکه صرفاً از قواعد حقوق رم اقتباس شده می باشد.[2]

 

3– مقايسه (مطالعه تطبیقی ):

1 -حقوقدانان ایران با در نظر داشتن ماده 199 ق.م. عیوب اراده را محدود به اشتباه و اکراه می دانند .اما همان طور که خواهد آمد[3] عنوان عیب اراده یا رضا مبنایی ندارد .

2- در حقوق ایران ، فرانسه و مصراکراه، همواره جنبه اثباتی و وجودی دارد اما تدليس، گاه بعد سلبی به خود می­گيرد .

3 -در حقوق ایران، فرانسه و مصر اكراه اعم از اين می باشد كه از طرف عاقد يا بيگانه از عقد باشد؛در حقوق ایران از ظاهر ماده 439 ق.م.برمی آید که فقط تدلیس یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می کند[4] ،مگر این که طرف عقد از اكراه یا تدلیس ثالث آگاه باشد يا آگاه بودن وی فرض شود ، همان طور که در حقوق مصر چنین می باشد ولي تدليس در حقوق فرانسه فقط از سوی عاقد مؤثر می باشد .

 

.5. همان، ص32 ؛ محمد صالح، پیشین،ص200.

6 همانجا.

  1. 7. ص 45

1 . ناصر کاتوزیان قانون مدنی در نظم کنونی ( تهران : دادگستر ، چاپ اول ، 1377   ) ص 337  ، یادداشت 3 ، ذیل ماده ی 439 ق.م.  ، حسین صفایی پیشین ، ص 293 .

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه