تکه ای از متن پایان نامه :

 

مداركي هست كه به عنوان نتيجه فرايند تعهدي، سودها اطلاعات بهتري در مورد عملكرد اقتصادي موسسه نسبت به جريانهاي نقدي ارائه مي كنند(جنکینز و همکاران[1]،2008).

بنابردلايل فوق الذكر، حسابداري تعهدي به عنوان مفيدترين وسيله براي ارائه وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري شناخته شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. بين سود خالص تعهدي و جريان هاي نقدي عملياتي به دليل تاثير عوامل زيراختلاف هست:

۱) عامل اول مربوط به هزينه هاي غير نقدي (مانند هزينه استهلاك) می باشد كه سود خالص را كاهش مي دهد ولي موجب كاهش وجه نقد شركت نمي شود،

۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زماني تحقق درآمد و دريافت وجه آن و نيز تحمل هزينه و پرداخت وجه آن مي باشد.

۳) سومين عامل عبارت می باشد از سود و زيان غير عملياتي ناشي از فروش دارايي هاي ثابت، اوراق بهادار و ساير سرمايه گذاري ها كه در صورت سود و زيان لحاظ مي شود و موجب تغيير سود خالص مي شود ولي در بخش فعاليت هاي عملياتي صورت جريان هاي نقدي تاثيري نمي گذارد.

لذا يكي از روشهاي مورد استفاده به مقصود تعيين كيفيت سود از طريق بررسي ارتباط بين اقلام تعهدي و اجزاي نقدي سود مي باشد. تمام مفاهيم ارائه شده در اين بخش بر اساس اين ديدگاه می باشد كه اقلام تعهدي كيفيت سود را كاهش مي دهند. در ارتباط با اين روش اندازه گيري كيفيت سود، احمد و همكاران معتقدند كه در پژوهش های فعلي يك خلاء احساس مي شود چرا كه هيچ پژوهشگری توجيه روشني در اين مورد كه چرا اقلام تعهدي بيشتر نشانگر مديريت سود بيشتر و كيفيت سود پايين تر می باشد، ارائه نكرده می باشد. به عبارت ديگر اعتبار سازه مورد استفاده براي اندازه گيري كيفيت سود مورد ترديد می باشد. براي روشن تر شدنشركت هاست. سرمايه گذارانازطريقسودهاي گزارششدهوبررسياجزايسود ؛يعنياقلام

[1]Jenkins , D. Kane , G and U.Velury

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه