تکه ای از متن پایان نامه :

 

اند،بهدرستيمنعكسميكند. بههرحال،پژوهش هايبعدينشاندادكهبازار سهامعمدتاًبرسودحسابداريتمركزداردولذا هنگاميكهازقيمتيابازدهسهامبهعنوانيكمعيار پيش بيني كنندهصاحبان کسب و کار نمی توانستند از طریق انتخاب مباشردر فعالیت های اقتصادی تأثیر موثر و اساسی داشته باشند.لذا همواره بیم آن می رفت که مدیران بر حفظ موقیعت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت هایی را ایجاد کنندکه بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می شد.پس سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکتها از این طریق نیز مرتبط میشود (شباهنگ،۱۳۸۲).

۲-2-4-10)  ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی می باشد که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریانهای نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. اینگونه ارزیابی ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می گیرد.وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی می باشد ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می یابد از این رو،به نظر می رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریانهای نقدی آتی فراهم می آورد.یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی ها،مطالعه سود آوری می باشد که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می شود .هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد می باشد که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساسا به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی میشود.سود منبع اصلی تامین ما به ازاء برای کسانی می باشد که سرمایه بنگاه را تامین کرده اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،لازم می باشد که سود به وجه نقد تبدیل شود.به خاطرارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی می باشد که هیات تدوین استانداردهای حسابداری معتقد می باشد در یک مجموعه کامل صورتهای مالی لازم 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه