تکه ای از متن پایان نامه :

 

هر قدرخبرهاي خوب يا بددر مورد سود خالص جاري تداوم[1] بيشتري در آينده داشته باشد، ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشترمی شود. بنابراين، اگر خبر خوب دوره جاري به سبب عرضه موفقيت آميز يك محصول جديد يا اقدام شديد مدير در كاستن از هزينه ها باشد در مقايسه با حالتي كه خبر خوب ناشي از سودغيرعملياتي غيرمنتظره حاصل از فروش يك قلم دارايي ثابت باشد، بازار واكنش شديدتري نشانميانگين ضريب واكنش در برابر سود خالص بايد در صدد برآيند، هر يك از اين سه نوع را شناسايي كنند و براي هر يك از آنها يك ضريب واكنش در برابر سود خالص محاسبه نمايند. آنها با انجام دادن چنين كاري مي توانند قدرت سودآوري دائمي يا بادوام شركت را مشخص نمايند. اين به آن معني می باشد كه حسابداران بايد در صورت سود و زيان طبقات گوناگون با توضیح تفصيلي ارائه نمايند (چان[2]، 2002).

براي درك ضريب واكنش در برابر سود خالص در مورد سودهاي خالص دائمي، توجه كنيد كه  مي توان ارتباط را به صورت زير نوشت :  از اين رو، در شرايط آرماني، واكنش بازار در برابر يك دلار سود خالص دائمي شامل جريان نقدي يک دلار در سال جاري به اضافه ارزش فعلي جريان نقدي دائمي آينده  مي شود (در اين ارتباط ريسك جريان هاي نقدي آينده ناديده انگاشته مي شود زيرا اگر سرمايه گذاران از نظر ريسك خنثي باشند يا سود خالص يك شركت خاص دائمي باشد، اين وضع صدق مي كند). اگر ضريب واكنش در برابر سود خالص را بدين گونه بنويسيم، مي توان اين موضوع را نشان داد: هنگامي كه تداوم سود خالص به وراي سال جاري برسد، مقدار ضريب واكنش در برابر سود خالص با نرخ بهره ارتباط معكوس پيدا خواهد كرد. جنبه ديگري از ضريب واكنش در برابر سود خالص اين می باشد كه تداوم آن مي تواند به رويه هاي حسابداري شركت بستگي داشته باشد. مي توان با انتخاب رويه حسابداري بخش هاي تشكيل دهنده صورت سود و زيان را به گونه اي در آورد كه مقدار تداوم به صفر برسد. براي مثال، فرض

[1]-persist

[2]Chan, W. S

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه