تکه ای از متن پایان نامه :

 

كنيد شركتي مبلغ بزرگي از هزينه هاي تاسيس را به عنوان هزينه سرمايه ای مقصود نمايد. اين كار باعث خواهد شد كه در صورت سود و زيان سال جاري خبر خوب بدهد، زيرا به آن سبب كه هزينه ها به حساب سرمايه مقصود شده اند، در آن دوره هزينه هاي قابل ملاحظه اي وجود ندارد. ولي، فرض كنيد كه ارزش اسقاط هزينه هاي تاسيس به صفر برسد و در آن صورت بازار در برابر خبر خوب هيچ واكنشي نشانای و پس از پايان يافتن ذخيره چاه، مستهلك كردن (از دفتر خارج كردن) كل مبلغ باعث خواهد شد كه در صورت سود و زيان بخش هايي به وجود آيد كه از نظر قيمت اثرگذار نمي باشند (در اينجا ما از همان اصطلاحاتي استفاده كرده ايم كه راماكريشنان و توماس در بحث از سود خالص گزارش شده مورد استفاده قرار دادند). یعني، سود خالص ناشي از روش کوشش هاي موفقيت آميز داراي كيفيت بالاتري می باشد. همچنين بنديوپاديا پيش بيني كرد كه براي شركت هايي كه روش کوشش هاي موفقيت آميز به كار مي برند ضريب واكنش در برابر سود خالص بسيار بيشتر می باشد، ولي در دوره هايي كه فعاليت اكتشاف در سطح پايين می باشد كمتر اعلام مي شود(ديچو و همکاران،2008).

بنديوپاديا با پژوهش بر روي نمونه اي متشكل از ۳۹ شركت طي سال هاي 1985-1982 به اين نتيجه رسيد، شركت هايي كه از روش کوشش هاي موفقيت آميز استفاده مي كردند طي دوره دو روزه مربوط به اعلام سود خالص سه ماهه داراي ضريب واكنش در برابر سود خالص بالاتري بودند، در مقايسه با شركت هايي كه از روش مبتني بر كل هزينه ها استفاده مي نمودند. طي سال هاي 1990- 1986 ، زماني كه فعاليت اكتشاف نفت و گاز، به صورت نسبي ، اندك بود ضريب هاي واكنش در برابر سود خالص تفاوت معني داري نداشتند. اين نتيجه ها ديدگاه بنديوپاديا را تاييد مي كنند مبني بر اينكه در شركت هايي كه كیفيت سود بالاتري دارند ضريب واكنش در برابر سود خالص بيشتر می باشد. لو و تياگارايان (1993) از روش ديگري استفاده كردند. آنها ۱۲ مبنا را كه مورد استفاده تحليلگران مالي (براي برآورد كيفيت سود خالص 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه