تکه ای از متن پایان نامه :

 

می باشد. بدین ترتیب که مدیریت بعضی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن می باشد برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[1]،2011). پس، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی می باشد که بعضی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن می باشد موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن می باشد واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و مطالعه واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

اين فصل باعنوان كليات پژوهش، نگاهي كلي به پژوهش مينمايد و خواننده را با آن چیز که قرار می باشد تجزيه و تحليل شود آشنا ميسازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش اظهار می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای مطالعه ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می شود. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

 

[1]

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه