دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

میکروفیلم به فایل دیجیتالی می باشد.

خدمات در بخش کتابخانه دیجیتال شامل: ورود اطلاعات در نرم افزار کتابخانه دیجیتال سازمان؛ تایپ فهرست مندرجات کتب چاپی کتابخانه دیجیتال سازمان؛ اسکن طرح جلد کتب چاپی کتابخانه دیجیتال؛ اصلاح فایل های دیجیتالی سازمان می باشد.

 شرکت یکتا سفیران توس: این شرکت طی قرارداد منعقد شده با سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موظف شده می باشد تا بخشی از فعالیتهای کتابخانه را از سال 1391 تا هم اکنون طی توضیح دانشی، دلاوری و اسفندیاری(1387) در تحقیقی با عنوان «اثرات برون سپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت توزیع برق اهواز در کاهش هزینه ها» ارزیابی عملکرد برون سپاری فعالیت های عملیاتی، در بخشی از حوزه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق اهواز و مطالعه هزینه ها قبل و بعد از برون سپاری را انجام دادند. در این پژوهش هدف مطالعه نظرات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق اهواز در مورد برون سپاری فعالیت بخش عملیات و اتفاقات بوده می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت توزیع نیروی برق اهواز می باشد. روش پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی بوده می باشد و نتیجه این پژوهش کاهش 6/43 درصدی در هزینه ها بوده می باشد.

رهنورد و خاوندکار(1387) در مقاله ای با عنوان «تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات» را در سازمان های محلی استان زنجان را مورد مطالعه قرار داده اند. در این پژوهش، سازمان های محلی استان زنجان که حداقل در یک زمینه به برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام کرده اند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شده می باشد .  روش پژوهش بر حسب هدف از نوع بنیادی محسوب می شود و بر حسب ماهیت یک پژوهش توصیفی به حساب می آید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که  اشتراک دانش، موفقیت راهبرد برون سپاری را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، ارتباط اشتراک دانش به عنوان متغیر مستقل با توفیق در برون سپاری به عنوان متغیر وابسته از یک سو از متغیر میانجی به نام شراکت پذیری تأثیر می پذیرد، و از سوی دیگر قابلیت سازمانی در این ارتباط در تأثیر متغیر تعدیل کننده ظاهر می شود. پس برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که از طریق ارتباط شراکت پذیری، هر یک از طرفین در دانش یکدیگر سهیم شوند.

ادیبی فرد(1389) در تحقیقی با عنوان «برون سپاری روشی برای یادگیری سازمانی» مطالعه ظرفیت برون سپاری به مقصود افزایش یادگیری سازمانی با به کارگرفتن روش های نو را هدف از این پژوهش دانست. به عبارتی دیگر هدف این مقاله تنها مطالعه فرآیند عملی یادگیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکت های برون سپرده در زمینه IT در سطح شهر تهران می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برون سپاری IT، منجر به انتقال دانش می شود. با برون‌سپاری، سازمان ها مجبورند دانش مبنای این فعالیت ها را کدسازی و تبدیل به دانش صریح کنند. تعاملات سازمان با تأمین کنندگان منجر به ارتباطات قوی و همه جانیه و تبادل اطلاعات از منابع مختلف می شود. از این دیدگاه انتقال دانش متعاقباً منجر به نهادینه سازی دانش یا یادگیری سازمانی می شود.

عظیم زاد، (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعه تأثیر استراتژی برون سپاری[1] در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» به مطالعه تأثیر استراتژی برون سپاری

[1] – Out Sourcing

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی-سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه