تکه ای از متن پایان نامه :

دهد. مکانيسم کنترل، علائم بازخورد را با اهداف تطبيق داده و منجر به بروز علائمي به عنصر درونداد مي شود و تا زمانیکه که سيستم لازم دارد عمليات آن را تغيير می دهد(مك لويد، 1378).

سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند تعریف کرد. ارتباط متقابل به این معناست که عناصر الف در روابط ب شرکت می کنند به طوریکه رفتار یک عنصر الف در ب با رفتارش در ارتباط دیگر ب2،متفاوت می باشد. اگر رفتارها درالف وب متفاوت نباشند، هیچ اندرکنشی وجود ندارد (برتالنفی، 1366).

انواع سیستم ها

سیستم ها را می توان به شیوه های گوناگونی دسته بندی کرد؛ برای مثال می توان دو نوع سیستم طبیعی و مصنوعی را شناسایی کرد. سیستم های طبیعی به طور طبیعی وجود دارند (مانند منظومه شمسی و اکو سیستم دریا)، در حالیکه سیستم های مصنوعی را بشر می سازد (مانند رایانه، اتومبیل). البته می توان سیستم های ترکیبی را نیز شناسایی کرد که در ساختار آنها سیستم های طبیعی و مصنوعی با یکدیگر ادغام شده می باشد (مانند کارخانه تولید برق با بهره گیری از نیروی آب) (نوروزی، 1390).

سیستم ها دارای سه جنبة اصلی هستند: جنبه اول هدف سیستم می باشد؛ هدف به فعالیتهای سیستم جهت می دهد و آن را معنی دار می کند. جنبه دوم محتوای سیستم می باشد؛ محتوای یک سیستم به مقصود نیل به یک هدف خاص سازمان می یابد. جنبه سوم فرایند سیستمدرونِ سيستم ديگر مي باشد. مثلاً دريك اتومبيل يك سيستم كلي وجود داردبنام اتومبيل وچندين سيستم فرعي وشايد درون آن سيستم هاي فرعي،سيستم هاي فرعي تري وجودداشته باشند. مثلاً موتور خودرويك سيستم ديگراست كه درون آن هم سيستم ديگري بنام كاربراتور قرار دارد. وقتي كه يك سيستمي، جزء سيستم بزرگتری مي باشد، سيستم بزرگتر سوپرسيستم يا فوق سيستم ناميده مي شود. براي مثال سيستم دولتي يك شهر، يك سيستم می باشد، امادرعين حال قسمتي ازيك سيستم بزرگتر بنام سيستم دولتي يك استان يا ايالت مي باشدكه آن نیز خود يك زيرسيستم دولت ملي مي باشد. يك سيستم ادراكي، سيستمي می باشد كه از منابع ادراكي (فكري) مانند اطلاعات وداده ها براي نشان دادن يك سيستم فيزيكي استفاده مي كند. يك شركت تجاري نیز يك سيستم  

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه