تکه ای از متن پایان نامه :

 

(حکمت). حدیثعشقازآنبطّالمنیوش / کهدرسختیکندیاریفراموش . (گلستان:148)                                                       (نشان دوست واقعی)

– (مثل نما). رویدرروییارکن، بگذار / تاعدوپشتدستمی‌خاید . (گلستان:146)                                                       (تأکید بر توجّه به دوست)

– (حکمت). حکایتبرمزاجمستمعگویی / اگرخواهیکهداردباتومیلی                                                          (مثل). هرآنعاقلکهبامجنوننشیند / نگویدجزحدیثرویلیلی.   (گلستان:159)                                                               (در گفتار بر مزاج مستمع.)

– (مثل نما). کسیقولدشمننیاردبهدوست/ جزآنکسکهدردشمنییاراوست. .(بوستان:3082)                                                   (در نکوهش سخن چینی)

 

در آیین دشمنی

-(حکمت).  آتشنشاندنواخگرگذاشتنكارخردمنداننيست.( گلستان:61)                                                                     (تأکید بر ریشه کن کردن دشمن و خطرات.)

-(حکمت). اسكندرروميراگفتندديارمشرقومغرببهچهگرفتي؟گفت: هرمملكتراکهگرفتمرعيّتشنيازردمونامپادشاهانجزبهنكویينبردم.( گلستان:85)                                                                             ( پرهیز از آزار وبدگویی دشمن شکست خورده)

-(مثل). پنجهباشیرومشتباشمشیرزدنکارخردمنداننیست.( گلستان:178)                                                       (پرهیز از دشمنی با قدرتمند‌تر از خود.)

-(مثل). چوکردیباکلوخاندازپیکار/ سرخودرابهنادانیشکستی(گلستان:76)                                                       (تأکید بر مراقبت در رفتار و گفتار)

– (مثل نما). بهچابک‌ترازخودمیندازتیر / چوافتاددامنبهدندانبگیر. .(بوستان:3549)                                                             (در آیین دشمنی)

– (مثل نما). چو در لشکر دشمن افتد خلاف / تو بگذار شمشیر خود در غلاف

چو گرگان پسندند بر هم گزند / برآساید اندر میان گوسفند.(بوستان:1087-1086)                                            (جنگ دشمنان به سود بشر می باشد و آسایش می‌آورد)

– (مثل نما). تمامشبکشتمبهسنگآنخبیث/ کهازمردهدیگرنیایدحدیث. .(بوستان:3544)                                                        (در وصف کشتن دشمن)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه