تکه ای از متن پایان نامه :

 

پاسخگويي مديران به سرمايه‌گذاران و مالكان می باشد تا معلوم شود كه آيا مديران بابت منابعي كه به صورت امانت به آنان سپرده شده كوتاهي كرده‌اند يا خير. همچنين طبق نظر هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي نيست؛ بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي ارتباط دارد را نيز دربر مي‌گيرد و صورت‌هاي مالي تنها بخشي از گزارشگري مالي می باشد(كاظمي يزدي، 1376).

صورت‌هاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت گردش وجوه نقد و همچنين يادداشت‌ها و جداول تكميلي می باشد كه هر يك از اين صورت‌ها به تنهايي نمي‌تواند كليه‌ی اطلاعات لازم جهت تصميم‌گيري را فراهم سازد؛ بلكه به صورت سيستمي اطلاعات لازم را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار مي‌دهد زیرا هر يك جوانب متفاوتي از معاملات را منعكس مي‌كند. اگرچه هر كدام اطلاعاتي را فراهم می‌كنند كه با بقيه متفاوت می باشد اما هيچكدام از آن‌ها به تنهايي در خدمت تنها يك مقصود قرار ندارند. در سده 19 ميلادي در انگلستان الزامات قانوني جهت تهيه و تنظيم اطلاعات مالي بيشتر بر ترازنامه ناظر بود زیرا آن را فراهم‌كننده‌ی‌ اطلاعات پيرامون دارايي‌ها به عنوان پشتوانه واحد تجاري و به عنوان شاخص فعاليت‌هاي واحد تجاري مي‌دانستند اما هر چه به پايان سده 19 و اوايل سده 20 ميلادي نزديك مي‌شويم تأكيد بر صورت سود و زيان را نيز شاهديم؛ يعني تجربه نشان داده كه تنها ترازنامه جهت تصميم‌گيري مفيد نيست؛ بلكه صورت‌هاي مالي بصورت يك مجموعه مي‌توانند مفيد واقع شوند(مكرمي، 1374).

به طور کلی صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای، ابزار اصلی گزارش سود حسابداری یک واحد تجاری می باشد، هدف از انشار آن موارد زیر می‌باشد:

  • ارقام تاریخی سود حسابداری برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی واحد تجاری مفید می باشد.
  • گزارش سود یکی از مبانی مهم تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری می باشد.
  • سود به عنوان معیاری برای ارزیابی کارآیی مدیریت و ابزاری برای سنجش موفقیت یا شکست برنامه‌های شرکت می باشد.
  • سود به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در برنامه‌ریزی عملیات آتی واحد تجاری بکار می‌رود.
  • سود مبنایی جهت تشخیص مالیات و توزیع درمورد ثروت میان اشخاص می باشد.
  • سود رهنمایی برای سیاست تقسیم سود و تداوم مؤسسه می باشد(جهانخانی و پارساییان، 1384).

 

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)

این معیار  در نظامی به نام «نظام دوپونت» ظهور کرد و به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت.در گذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و دفعات گردش را نادیده می‌گرفتند، در حالی‌که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارت دارایی‌های عملیاتی می باشد. اگر دارایی‌های اضافی در عملیات به‌کار گرفته شوند، مانند این می باشد که هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده‌ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) این می باشد که مدیران را به کنترل دارایی‌های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی‌های عملیاتی نیز می‌پردازند. امروز فرمول نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش کارآیی مدیران؛ بخصوص برای نظارت بر مراکز سرمایه‌گذاری می باشد. مسئولیت‌های مدیران در زمینه‌های مختلف در فرمول نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) ادغام گردیده و به‌صورت یک رقم ارائه می‌شود که برای سنجش کارآیی مدیران در مراکز سرمایه‌گذاری، معیار مناسبی برای تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری می باشد.

از همان آغاز یک سری موارد برای ارزیابی عملکرد مدیران مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه نسبت‌های مالی برای این امر مورد استفاده قرار گرفتند.

یکی از نسبت‌هایی که در سیستم «دوپونت» مورد استفاده قرار گرفت نسبت نرخ بازده دارایی‌ها(ROA) بود. این نسبت و همچنین نسبت دیگری به نام نرخ بازده سرمایه(ROE) جزء نسبت‌های سودآوری به حساب می‌آیند. بهتر می باشد بگوییم هر گاه از سود خالص دوره برای ارزیابی عملکرد در یک فرمول استفاده می‌شود مقصود مطالعه نسبت سودآوری آن ارگان می باشد(تقوی، 1381).

 

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)

دارایی‌ها/ سود خالص = دارایی‌ها/ فروش Í فروش/ سود خالص = نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)

ـ فروش

شامل کلیه فروش‌های عملیاتی شرکت پس از کسر تحقیقات غیرتجاری مانند برگشت از فروش تحقیقات و تخفیفات نقدی فروش می باشد. به‌عبارت دیگر، مقصود از این فروش، همان فروش خالص می باشد.

ـ دارایی‌ها

مقصود از دارایی‌ها کلیه دارایی‌های شرکت که در فرآیند عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند می باشد. البته یک دیدگاه دیگر اظهار می‌دارد که بایستی کلیه دارایی‌ها؛ یعنی جمع کل دارایی‌ها را در این فرمول استفاده کرد. لذا به لحاظ وجود مفهوم قابلیت مقایسه ما در این فرمول از کل دارایی‌های شرکت استفاده می‌کنیم.
2-11- تئوری ها و مدل ها

2-11-1- مدل(DEA)پوششيداده‌ها

نخستينبار«چارنز»،«كوپر»و«رودز»درسال 1978برايسنجشكاراييازروشتحليل بافرضبازدهيثابتنسبتبهمقياساستفادهنمودندكهبهمدل(DEA) پوششيداده‌ها مشهوراستكهاينوضعيتاغلبدربلندمدتاتفاقمي‌افتد؛يعنيزمانيكه CCRتماميبنگاه‌هادروضعيتبهينهعملمي‌نمايند. امادردنيايواقعيپيرامونمابهدليلناقص بودنرقابت،قوانيندولتي،محدوديتماليوغيره،دسترسيبهمقياسبهينهتاحدي ناممكنمي‌نمايد. بههميندليل«بانكر»،«چارنز»و«كوپر»مدلتحليلپوششيداده‌هارابافرض بازدهيمتغيرنسبتبهمقياسارايهنمودندكهمحدوديتمدلقبلي؛يعنيفرضبازدهي مشهوراست. مدلبرايبرآوردكارآييمؤلفه‌هايشعببصورت زیر می باشد:

 

كهدرآن θ ميزانكاراييشعبه λiوزنمجموعه‌هايمرجعبرايشعبناكارآو X,Yماتريسستاده‌هاونهاده‌هايشعبه Yi ,Xiماتريسستاده‌هاونهاده‌هايشعباست.

 

2-12- رتبهبنديبا استفادهازمدلابركارايي

اينرتبهبنديبراينخستينبارتوسط«اندرسون»و«پترسون»ارايهشدكههدفاصليآن فراهمنمودنسيستميبرايرتبه‌بنديبنگاه‌هااستكهدرآنمي‌توانبينبنگاه‌هايموجود برروينقاطمرزي،تمايزقائلشد. دراينحالت،بنگاه‌هامي‌توانندمقاديركارايي بزرگ‌ترازيك‌صد(درصد) داشتهباشند. دراينحالتازمدل اصلاحشده DEAبرايمحاسبهكارايياستفادهمي‌شودكهدرآنبنگاه‌هابرايمحاسبهكاراييهيچمحدوديتيدر خصوصقراردادنخودبهعنوانيكمبنا،پيشروندارد. بنابرايندرمدلبرنامه‌ريزي i امينبنگاهطراحيوحلمي‌شودخودبنگاهبهعنوانبخشيازمرزمبنادرنظرگرفتهنمي‌شوددراينروشحدودبالاوپايينبرايوزن‌هاينسبيعواملاستفادهشدهاست.همچنين بهمنظوراستخراجوزنهريكازستاده‌هايمورداستفادهدرمدلازفنتحليل سلسله‌مراتبياستفادهشدهوبااستخراجوزن‌هايگفتهشده،اهميتنسبيآن‌هابهصورت حدودبالاوپاييندرمدلگنجاندهشدند يكمدل AR . رامي‌توانبازبانرياضيبهصورتزيرنمايشداد:

كهدرآن Ai ,Bi حدودپايينوبالايوزن‌هاينسبينهادها و a r ,br نشان‌دهنده‌يحدودپايينوبالايوزنهاينسبيستاده‌هااست.

بر اساسآن هرشعبهباتوجهبهفضايداخليوپيرامونيخود،نهاده‌هايمختلفيرابهكارگرفتهوستاده‌هايمختلفيراتوليدمي‌كنندكهاينستاده‌هادردوبخشمجزادرقالبتجهيزمنابعوتخصيصتسهيلاتدرنظرگرفتهشده‌اند.

الف- تجهيزوجمع‌آوريسپرده‌ها(تجهيزمنابع)

تجهيزوجمع‌آوريسپرده‌هاشاملكليه‌يوجوهياستكهتوسطاشخاصحقيقيوحقوقيبهصورتسپرده‌هايمختلفدراختيارشعبقرارمي‌گيرند. ستاده‌هايمربوطبهتجهيزمنابععبارتنداز: حساب‌هايصندوقپس‌اندازمسكن،پس‌اندازمسكنجوانان،قرض‌الحسنهعاديوويژه،صندوقپس‌اندازمسكنويژهكاركناندولت،حساب‌هايجاري،بلندمدت،سپردهسرمايه‌گذاريتسهيلاتمسكن،كوتاه‌مدتعاديوويژهوسايرسپرده‌ها.

 


«مؤتمنی»، «جوادزاده» و «یزفهم»(1390)، تحقیقی تحت عنوان «ارزیابیعملکردراهبرديبانک‌‌ها» انجام دادند. هدفازاینمقالهارائهیکروش تصمیم‌گیريچندمعیارهفازيبرايارزیابیعملکردبانک‌هاومؤسساتمالیواعتبارياست. دراین  تحقیقبااستفادهازنظرخبرگانومطالعاتکتابخانه‌ايمعیارهايارزیابیعملکردبانک‌‌هادردوسطح مالیوغیرمالیبرايسهبانکاحصاءشد،سپسبااستفادهازروش Fuzzy AHP معیارهاوزن‌دهی ودرنهایتبانک‌‌هابهروش TOPSIS رتبه‌بنديشدند. باتوجهبهنتایجبهدستآمده،عملکرد منابعازنظراهمیت،رتبهاولومعیارهايسودآوريوبازدهدارایی‌هادررتبه‌هايبعديقرارگرفتند. در ارزیابیعملکردغیرمالی،معیارقیمت‌گذاريازنظراهمیتدررتبهاولومعیارهايکیفیتخدماتو بانکداريالکترونیکدررتبه‌هايبعديقرارگرفتند. نتایجنشانمی‌دهدکهبهصرفداشتنعملکرد مالیخوبنمی‌توانانتظارداشتکهدرکل،عملکردبانکبهبودیابد. حالآنکهدرکشورعمدتاًارزیابی عملکردبراساسمعیارهايمالیصورت‌گرفتهوبهمعیارهايغیرمالیکمترتوجهشدهاست.

«خداياري» و «اميرتاش» و «مظفري»(1389) تحقیقی تحت عنوان «كاربردروشتحليلپوششيداده‌هابرايتعيينبهره‌وريورتبه‌بنديدانشكده» انجام دادند. هدفازتحقيقحاضر،استفادهازروشتحليلپوششيداده‌هابرايتعيينبهره‌وريورتبه‌بنديدانشكدهوگروه‌هاي آموزشيتربيتبدنيوعلومورزشياستبهاينمنظور 28دانشكدهوگروهآموزشيتربيتبدنيوعلومورزشيدانشگاه آزاداسلاميانتخابشدند. يكيازمهم‌ترينروش‌هايغيرپارامتريبرايارزيابيعملكردواحدهايتصميم‌گيرنده،مدل‌هاي تحليلپوششي(DEA)ميباشدوازمهم‌ترينمدل‌هاياينروشكهبهدنباليافتنوزن‌هايورودي‌هاوخروجي‌هاومحاسبهميزانبهره‌وريازآنطريقهستند،مدل Bcc استكهدرآنبازدهنسبتبهمقياسممكناستمتغير(افزايشي،ثابتياكاهشي) باشد. دراينروشابتداداده‌هايجمع‌آوريشدهبهشاخص‌هايوروديباماهيتهزينه(بودجه، هيأتعلمي،كاركنان) وشاخص‌هايخروجيباماهيتتوليد(آموزش،پژوهشوخدماتتخصصي) تقسيممي‌شود. پساز تلفيقوارزش‌گذاري(دادنوزنمناسب) بهوروديوخروجي‌هاكهبااستفادهازنظرخبرهصورتمی‌پذيرد،داده‌هاوارد مدلارزيابيعملكردمی‌شوندكهدراينزمينهنرم‌افزار EMS مورداستفادهقرارمي‌گيردوبهره‌وريواحدهامشخص مي‌شود. نتايجيافته‌هانشانمي‌دهد 11 دانشكدهوگروهآموزشيباتوجهبهمنابعورودي،خروجيمطلوبدرمجموع عملكردآموزشي،پژوهشيوخدماتتخصصيداشته‌اندوازنظربهره‌وريدرحدمطلوبيقراردارند.دانشكدهوگروه آموزشيبهره‌وريمطلوبيباتوجهبهمقداروروديخودنداشتند.

«طوسی» و «قائمی» (1385) در تحقیقی تحت عنوان «بررسیعواملمؤثربربازدهسهامعادیشرکت‌هایپذیرفتهشده دربورساوراقبهادارتهران» انجام دادند. بررسیرابطهریسکوبازدهوشناساییعواملتأثیرگذاربربازدهموضوعیاستکههموارهموردتوجهمحققینحوزه 

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه