تکه ای از متن پایان نامه :

 

یکی ازاستنتاج هایی که پیرامون ارتباط نظام های سیاسی با عناصر متشکله آنها به اقدام می آید،ارتباط دموکراسی باتوسعه اقتصادی می باشد.بر این اساس  هراندازه ملتی از کیفیت مناسب ترزندگی بهره مند باشد  به همان نسبت از دموکراسی بیشتری برخوردار می باشد .از زمان ارسطو تا به امروز، مباحثات زیادی در مورد ارتباط رفاه اقتصادی و دموکراسی به اقدام آمده می باشد .ارسطو معتقد بود که تنها در یک جامعه مرفه می توان شرایطی را به وجود آورد که توده مردم از روی تعقل در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و فقط در چنین شرایطی می باشد که مردم می توانند از تسلیم در برابر عوام فریبان غیر مسئول احتراز کنند.به این ترتیب جامعه ای که به دو گروه اکثریت فقرزده و اقلیت مرفه تقسیم شده باشد به ایجاد نوعی حکومت الیگارشی و یا نوعی حکومت ظالمانه کمک می کند . امروزه دو نظام سیاسی کلاسیک مزبور را می توان در پاره ای از مناطق دنیا مشاهده کرد.(قوام، 1387:ص49)

برای مطالعه فرضیه مزبور شاخص های توسعه اقتصادی، نظیر درآمد، شهرگرایی، تعلیم وتربیت وصنعتی شدن مورد توجه قرار گرفته، هریک از معیارهای فوق در میان کشورهای کم وبیش دموکراتیک مورد مقایسه قرار می گیرند. (قوام،1378:ص50)

در ارتباط با شرایط اقتصادی بایستی خاطرنشان کرد که افزایش ثروت تنها به توسعه دموکراسی از طریق تغییر وتحولات شرایط اجتماعی گروههای کم درآمد مربوط نمی شود، بلکه بیشترین تاثیر آن بر  روی تأثیر سیاسی این گروه از طریق تغییر شکل ساختار طبقاتی می باشد .به طوری که نظام موجود از یک هرم بلند وکشیده که عده کثیری از طبقات پایین را در قاعده خود جا داده، به یک نظام کثرت گرا بدل میشود که در این روند با ورود افراد بیشتر در فرایند تصمیم گیری وگسترش مشارکت سیاسی تعدیلاتی در تضادهای درونی جامعه به وجود می آید.بدین طریق، انبساط نظام سیاسی می تواند به صورت سدی در برابر به قدرت رسیدن گروههای ضد دموکراتیک به شمار رود.( قوام،1387: ص51)

رفتاری می­باشد که تثبیت نهادهای دموکراتیک را تایید و تقویت می­کند(هریک، : 56،1994)[1].

 

4- شرایط اجتماعی

کرن هاوزر گونه شناسی خود  را در تقسیم بندی دولتها برمبنای ساخت اجتماعی آنها بنا نهاد و بیشتر به ساخت اجتماعی که تأثیر میانجی را بین فرد ودولت ایفا می کنند،توجه می کنند که در این مورد بایستی به تأثیر نهادهای میانجی توجه کرد.(قوام،1387: ص 47)

. شرایط اجتماعی ترکیب دو شرط فکری و روان­شناختی می باشد که در کل به میزان آمادگی جامعه برای

[1] -Harik, I.

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی