تکه ای از متن پایان نامه :

 

سيستم پردازش داده ها(TPS): از نکات مهم در سيستم مديريت اطلاعات، نياز آن به دستيابي سريع داده هاي موردلزوم می باشد.اين نکته در سيستم پردازش داده ها از اهميت شاياني برخوردار می باشد.

هنگامي که داده اي به بيليون و تريليون بايت داده موجود در بانک اطلاعاتي افزوده مي شود، رایانهبایدقادر به برقراري ارتباط ميان دادة تبادلاتي با داده هاي بانک اطلاعات باشدتا بتواند اقدامِ پردازش را انجام سازد.

سيستم هاي پردازش عملياتي، اطلاعات بسيار وسيع و جزئي با ارزشي دارندكه براي فعاليت هاي عملياتي سازمان لازم می باشد. بعنوان مثال در صنعت پوشاك اين سيستم ها، اطلاعات زير رااگر قيمت مادة اولية”الف”به ازاء هر کیلوگرم”آ” ارزان شود، قيمت تمام شده محصول چقدرمي شود؟

اگر با اتخاذ سياست هاي بهينه سازي بتوان ميزان مصرف مادة “ب”در محصول را 2درصد كم كرد، قيمت تمام شدة محصول چقدرمي شود؟

به دليل اينكه سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري براي مديران طراحي مي شوندبايد قابليت هائي نظير قابليت داشتن صفحات فوق متني و فوق رسانه اي[1]را داشته باشند.ممكن می باشد شركتي بدون داشتن سيستم مديريت اطلاعات،يك يا چندين سيستم پشتيباني تصميمگيري داشته باشد.ازطرف ديگر ممكن می باشد سازمانی سيستم مديريت اطلاعات داشته باشدولی داراي هيچ گونه سيستم پشتيباني تصميم گيري نباشدكه دراين حالت طبيعي استكه مديران شركت نمي توانند هيچ گونه”آناليز چه مي شود اگر”انجام دهند(واتسون به نقل ازفتح الهی، 1385).

دربیشترمواردسازمان هاداراي سيستم مديريت اطلاعات مي باشندوهمزمان ازچندين سيستم پشتيبانيِ تصميم گيري استفاده مي كنندكه اين سيستم ها درسيستم مديريت اطلاعات ادغام شده می باشد. به اين معني كه براي هر سيستم پشتيباني تصميم گيري يك آيكون[2] متناظر باآن درصفحه نمايش اصلي سيستم موجوداست وباكليك كردن برويآن، سيستم هاي تصميم گيري مربوطه اجرا مي شود.

[1] -Hyper texthy & rermedia

[2] -Icon

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه