تکه ای از متن پایان نامه :

 

حرکت افقي در سطح، حرکتي عمودي و در عُمق سازمان رادربرخواهدداشت و به همين دليل بسيار پيچيده و حساس انجام مي گيرد.استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات در واقع يکفرايند توسعه انساني و نوعي اصلاحات می باشد و جز با اين توجه نمي توان به اجراي موفق يک پروژه استقرار جامع اميدوار بود (میکاییلی، 1385).

8- امينت در سيستم هاي مديريت اطلاعات

بديهي می باشد امكان سنجي استقرار سيستم، در مرحلة اول نيازبه امنيت كافي در ارسال پيام ها دارد. يك ارسال با امنیت بالا بايد داراي ويژگي هاي محرمانه بودن، صحت، اصالت، غير ساختگي بودن و غير قابل انكار كردن باشد. براي رسيدن به اين اهداف لازم می باشد از روشهاي رمز نگاري گواهينامه هاي ديجيتال، و پروتكل هاي امنيتي استفاده نمود.روشهاي رمزنگاريپس از اطمينان خاطر از اينكه طرح براي اجرا مناسب می باشد، يك مطالعه امكان سنجيِ مفصل، اطلاعات جديدي را در مورد تأمين مالي،جزئيات هزينه هاي سرمايه و جريان وجوه نقد مهيا مي سازد. مطالعه امكان سنجي آخرين مرحله در تنظيم پيشنهاد طرح می باشد. مطالعه امكان سنجي ممكن می باشد توسط متصدي طرح، مشاوران، يا كارشناسان انجام شود. هزينه مربوط به مطالعه امكان سنجي را مي توان در حساب هزينه هاي طرح و بعنوان قسمتي از سهم مشاركت مؤسسان طرح به حساب آورد(نادري و سيف نراقي، 1376).

همانطور که ذکر گردید با در نظر داشتن اینکه امكان سنجي پژوهشي می باشد كه اطلاعات اوليه راجع به قابليت موفقيت ايده هاي كاري را در شرايط محيطي بدست مي آورد، لذا امكان سنجي تفاوتِ بين موفقيت و شكست را نمایان می سازد. ايده هاي كاري زيادي وجود دارند، بعضی از آنها، قابليت اجرايی داشته و بعضی ديگر نخواهند داشت. شكست در پياده كردن ايده هاي كاري در حالي اتفاق مي افتد كه صاحبان اين ايده ها با علاقه و به سختي براي پياده كردن آنها كار مي كنند.يك دليل عمدة شكست عبارت می باشد از تمايل كارآفرين به يك ايده خاص بدون جستجوي امكان پياده كردن آن (ایزدی، 1380).

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه