تکه ای از متن پایان نامه :

 

5- امكان سنجي زماني[1]: امكان سنجي زماني، به احتمال اتمام پروژه در زمان تخصيص يافته شده اشاره دارد.اینکه ،آيا مي توان خطي مشي مورد نظر را در ظرف مدت زماني معقول انجام داد؟ آيا زمان بندي براي اجراي پروژه از منطق برخوردار می باشد؟ آيا امكان تسريع در عمليات اجرايي هست؟ آيا امكان شناور ساختن پروژه هست؟ (رهنورد، 1383).

بمنظور بررسي امکان پاسخگوئي به نيازهاي کاربران از طريق سيستم هاي اطلاعاتي ضروريست تا راه حل هاي پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گيرند. اين ارزيابي با تکنیک مذکور را امکاندر اين گام به بررسي اقتصادي راه حل و توجيه آن پرداخته و به سؤالاتي مانند سؤالات زير پاسخ مي گوييم:

آيا پروژه از نظر اقتصادي توجيه دارد؟ آيا منافع حاصل از پروژه نسبت به هزينه هاي آن برتري دارد؟ آيا صرف هزينه در پروژه نسبت به ساير پروژه هاي سازمان اولويت دارد؟

به مقصود پاسخگويي به اين سؤالات غالباً از روش تجزيه و تحليل”هزينه – منفعت” بهره گرفته مي شود. از نظر منطق اقتصادي، پروژه و يا راه حلي، توجيه اقتصادي دارد که منافع حاصل از آن بيشتر از هزينه هاي آن باشد بعبارت دیگر؛هزينه کمتراز منافع باشد (شیخانی، 1379).

امکان پذيري اقتصادي، به قابل قبول بودن هزينة توسعه سيستم مديريت اطلاعات اشاره دارد. از نظر قوانين عمومي، هزينه توسعه سيستم مديريت اطلاعات و بکارگيري آن بايد از توسعه سيستم اطلاعات بدست آمده کمتر نباشد(رضائيان، 1376).

بررسي متغير اقتصادي و مالي در استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات

هر سازمان بایستی تجزيه و تحليلی دقيق از مزايا و هزينه هاي اقتصادي استمرار و دوام سيستم مديريت اطلاعات داشته باشد و پس از مقايسه، چنانچه منافع بر هزينه ها فزوني داشت در آن صورت وارد اقدام شود (رضائی، 1374).

[1]– Schedule Feasibility

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه