تکه ای از متن پایان نامه :

 

هستند. تبديل داده ها به اطلاعات توسط يك پردازنده اطلاعات انجام مي شود. پردازنده اطلاعات يكي از عناصر كليدي سيستم ادراكي می باشد. پردازنده اطلاعات مي تواند شامل عناصر رايانه‌اي، عناصر غير رايانه‌اي يا تركيبي ازآن دوباشد(مك لويد، 1378).

مسأله، باعث تشويق مديران درتقسيم اطلاعات با ديگران مي شود. زماني كه مديري، داراي اطلاعات با ارزش براي ديگران مي باشد اين اطلاعات بايد منتقل شود. آشنايي با اطلاعات درنهايت منجر به استفاده ازاطلاعات درحل مسائل می باشد. دانش اطلاعات ماوراي دانش رايانه‌اي واستفاده ازاطلاعات ايجاد شده ازطريق رايانه می باشد(بهانو هلمز[1]، 1377).

اطلاعات مازاد كه در ارتباط با دادههاوجوددارد، درفرايند ارتباطات مانعي درمقابل بروز خطا می باشد. نكته مهم درطراحي سيستم هاي اطلاعات مديريت؛ بهره وري اطلاعات قطعي يا احتمالي درتصميم گيري می باشد. ارزيابي عُنصراطلاعات، كارمشكلي می باشد اما طراحي سيستم ها بهترين وسيله در ارزيابي واقعي عنصراطلاعات دريك مجموعه می باشد(بِست[2]، 1381).

مفهوم مديريت

شايد يکي از مهم ترين فعاليت ها در زندگي اجتماعي بشر امروز را بتوان مقوله مديريت دانست. مدیریت در تمام عرصه ها، بشر را در دستیابی و استفاده بهینه از منابع یاری می رساند. در عصر حاضر به یاری اين فعاليت می باشد که ماموريت هاواهداف سازمان هاتحقق مي يابد، از منابع و امکانات موجود بهره برداري مي شود و توانايي و استعداد بشر ها از قوه به فعل در مي آيد(الواني، 1384).

مديران در انجام وظايف خود فرايندي را دنبال مي کنندکه شامل اجزائي زیرا برنامه ريزي، نظارت و کنترل، انگيزش، ارتباطات، هدايت و تصميم گيري می باشد. مجموعه اين فعاليت هاست که مديريت را شکل مي دهد و هماهنگي و نيل به هدف ها را ميسر مي سازد(الواني، 1384).

1– S.Behone & H.holmse

1–J.Beste

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه