تکه ای از متن پایان نامه :

 

سيستممديريت اطلاعات بطورمشخص براي برنامه ريزي وتصميم گيري درسطح استراتژيک يک سازماندرنظرگرفتهمي شود.این سیستم همۀ ويژگي هاي سيستم هاي پشتيباني تصميم، مانند سهولت استفاده، سرعت پاسخگويي و توانايي ارائه ستانده هاي تصويري را دارد. همچنين روي سيستم پايگاه داده هاي مرتبطکه بطورغيرمستقيم بوسيلة زبان جستجو درد) مسائل نيمه ساختاري راحمايتميكند.

ه) بر پشتیبانی تصمیم تأکید دارد.

مفهوم سيستم پشتيباني تصميم،شكست هاي اولية سيستم مديريت اطلاعات راتجربه نكرد. به احتمال قوي دليل اصلي آن، دامنة محدودترسيستم پشتيباني تصميم می باشد. برخورد ملايم تر سيستم پشتيباني تصميم، شانس موفقيت خودراحداكثر مي كند (مك لويد، 1378).

از ديدگاه جايگزين دربارة اطلاعات؛ به دلیل اینکه هر تغييري در محيط احتمال دارد بخشي از فعاليتهاي سازمان را تحت تأثير قرار دهد لذا سطح عالي مديريت بايدمسائل کُل سازمان را براي فعاليتهايش مد نظر قرار دادهو تمام جوانب را به تفضيل بررسي نمايد و براي اين کار نيازمند اطلاعات، از ابعاد مختلف مي باشد(میرسپاسی، 1363).

داده هاي غير سازماني

تجزيه وتحليل نقاط قوت و ضعف سازمان بخش ضروري فرايند برنامه ريزي و تصميم گيري استراتژيک بوده ولازمةآن دسترسي به اطلاعات جاري از داخل سازمان مي باشد. داده هاي غير سازماني عبارتند از: اطلاعات اقتصادي، اطلاعات بازاريابي، اطلاعات حقوقی و سياسي، اطلاعات رقبا واطلاعات ديگر (کاظمی، 1376).

4- سيستم مديريت اطلاعات ارشد (EIS)[1]

سيستم اطلاعات، مبتني بررایانهاست ودسترسي آسان به اطلاعات داخل وخارج سازمان كه مرتبط با عوامل

[1]-Electeronic Information System

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه