تکه ای از متن پایان نامه :

 

مثلموجزاستاماحکمتممکناستموجزباشدیانباشد .6–هدف: هدفاساسیمثلدلیلآوردناستاماهدفاساسیحکمت،پندوراهنماییاست . وسپساضافهمیکند :«علیرغماینتفاوتهادربینمثلوحکمت،بسیاریازحکمتهابهدلیلشیوعشانبهمثلتبدیلشده‌اند،همانطوریکهتازمانیکهرواج،حدّفاصلحکمتومثلباشدنمیتوانیمبربرخیازحکمتهاداوریکنیمکهآیاامثالندیاغیرامثال . وتازمانیکهاینرواجبامکان،زمانواشخاصمرتبطباشد،معیارهایدقیقیبرایاینگفتهیافتنمی‌شودکهاینحکمترایجاستیاغیررایج.» (همان : 21 -20 )کهدرادامهپارسابراظهارنظراخیرآنخردهگرفتهوگفته‌اند : «اظهارنظراخیردرست نیست؛زیراوجهتمایزمثلوحکمتاستعاریبودنآناستنهرواج .»( همان : 21 ) ودلیلآنراعبارت‌هایتکراریروزانهوبسیاریازجملاتو… کهدرزندگیروزانهرایجندامّابهخاطرنداشتنجنبه‌یاستعاریجزوحکمتاستامامثلمحسوبنمی‌شود،می‌دانند . ( همان : 22 – 21 ) همچنین ایشان بین کنایات، اصطلاحات، باورها یا حکمت عامه، تشبیهات، کلمات قصار و زبانزدها، که بر سر زبان‌ها جاریست امّا، دارای وجه استعاری نیستند و تاکنون به دلیل فقدان تعریفی جامع آن‌ها را جزو مثل می‌دانستند فرق قائل شده و آن‌ها را «مثل‌نما» نامیده و چنین تعریف1-3-1- اهداف نظری

شناخت تاریخ زندگانی، آداب و رسوم،  طرز فکر، وقایع و اتّفاقاتی که بر گذشنگان وارد آمده و مایه‌ی پند و اندرز آیندگان شده و نیز آگاهی از زندگی و اندیشه‌ی و خصوصیّات رفتاری بزرگان علم و ادب جوامع و ملّت‌ها، از ویژگی‌های بارز و خواست‌های دیرینه و نیازهای روانی بشر‌هاست، هرچه این شناخت‌ها کلّی‌تر باشند، ابهام آن‌ها هم بیشتر خواهد بود و موجب تعارضاتی در برداشت‌های آنان خواهد شد و عکس آن؛یعنی، پرداختن به جزئیّات آثار و افکار و روحیّات آن‌ها، موجبات تنویر افکار و اندیشه‌های مخاطبان و همچنین دقّت شناخت‌‌ها خواهد شد. درمورد‌ی بزرگان علم و ادب ایران و از آن میان، سعدی، که در بیشترین انواع ادبی ، از داستان و شعر و غزل و … قلم‌فرسایی کرده‌می باشد، و شهرتش عالمگیر گشته، بعد از گذشت قرون، خاطره‌ی او هنوز هم در یادها ثبت می باشد و بر زبان‌ها جاری، بسیاری گفتنی‌ها گفته شده‌می باشد و بسیاری نوشتنی‌ها … اما، باز هم می‌توان گفت و نوشت. مطالعه امثال و حکم به عنوان آیینه‌ی تمام نمای واقعیّت‌های زندگانی مردمان گذشته و حال، از عوام و خواص، در دو اثر روایی و داستانی که بسیاری از امثال و حکم‌های فارسی را در خود جای داده، آن‌هم از نویسنده‌ای که خود همراه مردم بوده و مسائل و مشکلات را شخصاً تجربه کرده و به نگارش درآورده می باشد و تأثیر و تأثّر او از عوام و خواص در این مهم ـ که وجهه‌ی همّت این پژوهش می باشد ـ در شناخت بهتر سعدی و آثارش و نیز محیط فکری و 

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه