تکه ای از متن پایان نامه :

 

-(مثل). بارانکهدر لطافتطبعشخلافنیست /  درباغلالهرویدودر شورهبومخس.( گلستان:62)           (لازمه‌ی قبول تربیّت کسی، داشتن استعداد خدادادی می باشد.)

-(مثل نما). باسیهدلچهسود گفتنوعظ؟ /نرود میخآهنیندر سنگ.( گلستان:93)                                         ( ستمکار و ظالم، پند پذیرنیست.)

-(مثل نما). پادشاهیپسر بهمکتبداد / لوحسیمینشدرکنارنهاد                                                            بررویلوحنوشتهبهزر / جوراستادبهزمهرپدر.(گلستان:156)(فضیلت نامهربانی‌های استاد بر محبّت اولیا در امرآموزش)

-(مثل نما). پرتو نیکاننگیردهر کهبنیادشبداست.(گلستان:61)(لازمه‌ی تربیت، ذات نیکو و زمینه‌ی مساعد می باشد.)

-(مثل).  چوبتر راچنانکهخواهیپیچ/ نشودخشکجزبهآتشراست. (گلستان:155)                                            (تأکید بر تربیت در زمان کودکی.)

-(مثل).  زمینشورهسنبلبر نیارد/ در آنتخمعملضایعمگردان. (گلستان:62)                                                      (تأکید بر تربیت به جا)

-(حکمت). درشتیو نرمیبههمدربهاست/ چوفاصدکهجرّاحو مرهمنهاست.(گلستان:173)                                          (رعایت اعتدال در برخورد با دیگران)

-(مثل نما).  دریغآمدمتربیتستورانو آینهداریدر محلّتکوران.(گلستان:90)                                                         ( بایستی شرایط تربیت و خدمت مستعّد و مهیّا باشد.)

-(مثل نما).  دریغکلمه‌یحکمتباشدباایشانگفتن.(گلستان:93)                                                                         (بایستی شرایط تربیّت مستعّد و مهیّا باشد.)

-(مثل نما).  دمگرممندرآهنسردویاثرنمی‌کند.(گلستان:156)                                                                               ( بایدشرایطتربیّتمستعّدومهیّاباشد.)

-(مثل). سگبهدریایهفتگانهبشوی/کهچو پاک شدپلیدتر باشد                                                  خرعیسیگرشبهمکّهبرند/ چونبیایدهنوز خرباشد. (گلستان:154)                                                                         (خبیث و بدذات، تربیت پذیر نیستند.)

در حرص و آزمندی

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه