تکه ای از متن پایان نامه :

 

-(حکمت). گر بهمحشرخطابقهر کنند/ انبیا را چهجایمعذرتاست؟(گلستان:187)                                        (تأکید بر تکیه بر توانایی‌های خود کردن)

-(مثل). گیرمپدرتوبودفاضل/ ازفضلپدرتوراچهحاصل؟(گلستان:46)                                                                         (تأکید بر تکیه کردن بر توانایی‌های خود)

-(مثل). کوربهتر کهآفتابسیاه. (گلستان:63)                                                                                                 (فرد فدای جمع شدن)

-(مثل نما). گرفریدونشودبهنعمتوملک/ بیهنررابههیچکسمشمار.(گلستان:114)                                            (ثروت و مقام در ارزش شخصیتی سفلگان تأثیری ندارد.)

-(مثل نما). گفت: چگونهبینیایندیبایمعلَمرابراینحیوانلایَعلَم؟گفتم: خطّیزشتاستکهبهآبزر نوشتهاست. (گلستان:119)                                                                                                                      ( در نکوهش بی‌خردان خوش‌پوش)

-(مثل نما). کوتاهخردمندبهازنادانبلند.(گلستان:59)

(فضیلت باطن بر ظاهر)

-(مثل نما). محالاستکههنرمندانبمیرندوبیهنرانجایایشانبگیرند.(گلستان:60)                                                (در فضیلت هنر و خرد)

– (مثل نما). ازاینبهنصیحتنگویدکست / اگرعاقلی،یکاشارتبساست..(بوستان:905)                                                     (یک اشاره برای بشر عاقل کافیست)

– (حکمت). نکردندرغبتهنرپروران / بهشادیخویشازغمدیگران. (بوستان: 525)                                                                                                                              (نباید بر غم و اندوه دیگران شادی کرد.)

(حکمت). قلمزننگهداروشمشیرزن ( … کهحلاجودرزیچهمردوچهزن ) (بوستان: 1072)                                                                (فضیلت دانشمند وسپاهی)

-(حکمت).  قلمزننگهداروشمشیرزن (… نهمطربکهمردینیایدززن ) (بوستان:1072)                                                                                                                                   (فضیلت دانشمند و سپاهی)

 

در شتاب و عجله

-(مثل) ايبسااسبتيزروكهبمرد/ خركلنگجانبهمنزلبرد.(گلستان:93)                                                          (تأکید بر عدم قضاوت بر ظاهر اشخاص)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه