تکه ای از متن پایان نامه :

 

مناسب اوقات فراغت وسیله ای مؤثر برای پرورش توان فکری، جسمی و اخلاقی افراد بوده و عاملی مؤثر برای جلوگیری از کج روی های اجتماعی و اخلاقی می باشد (تند نویس، 1378).

اوقات فراغت به منزله ی وقت آزادی می باشد که پس از پرداختن به ضروریات عملی زندگی باقی می ماند و فرد آن طور که مایل می باشد وقتش را می گذراند (روجک[1]و همکاران، 2006).

فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردارند که کارشناسان از آن به مثابه آئینه ی فرهنگ یک جامعه یاد می کنند؛ به این معنا که چگونگی گذراندن اوقات فراغت افراد یک جامعه، معرف خصوصیات فرهنگی آن جامعه می باشد. حتی می توان گفت که موجودیت و اصالت فرهنگ هر جامعه ای بر مبنای اوقات فراغت افرادی که در آن جامعه زندگی می کنند، بنا می شود. سپری کردن اوقات فراغت به نحو مطلوب و شایسته و مناسب، نشاط روحی و رضایت خاطر را به همراه خواهد داشت. بی توجهی به نیازهای فراغتی جوانان و دانش آموزان و عدم برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت، آثار سوء و چالش های متعددیهر کشوری در هر مقطع از تاریخ که قرار داشته باشد، با مسئله ی اوقات فراغت مردم رو به رو می باشد و داشتن اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن به عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مربوط می شود (تندنویس، 1380).

پارسونز[2] معتقد می باشد که افراد با منزلت های متفاوت بایستی به شیوه های متفاوت، فراغت خود را سپری کنند تا به انسجام نظام اجتماعی کمک کنند و این شیوه های متفاوت نیز از سبک های زندگی مختلفی که دارند ناشی می شود. عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارها، نظام شخصیتی ما را به وجود می آورند که البته از شأن و وضعیت اجتماعی خانواده نیز تأثیر می پذیرد. طبقه ی اجتماعی و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن می باشد (پهلوان و برزیگر، 1390).تفاوت فراغت بین طبقات مختلف اجتماعی نه فقط تفاوت در نوع فراغت می باشد بلکه در میزان آن نیز هست (سازمان ملی جوانان، 1384).عدم تمکن مالی، الگوی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت را تغییر می دهد و در بسیاری از موارد موجب حذف آن از زندگی فرد می شود (علیزاده، 1379).

امروزه تفریح و گذراندن مناسب اوقات فراغت، وسیله ای مؤثر برای پرورش قوای فکری، جسمی و اخلاقی افراد بوده و عاملی برای جلوگیری از کج روی های اجتماعی محسوب می شود (رحمانی و همکاران، 1385).پس از تماشای تلویزیون، پرداختن به ورزش مهمترین فعالیت اوقات فراغت نسل جوان را تشکیل می دهد (الهام پور و پاک سرشت، 1382).

فعالیت های فراغتی، به ویژه ورزش سهم قابل توجهی در اجتماعی کردن جوانان دارد. ورزش نهادی می باشد اجتماعی که ارزش ها و هنجارها را به شرکت کنندگان منتقل می کند و بدین گونه به متناسب ساختن جامعه کمک می نماید (زارعی و تند نویس، 1382).

دوره ی جوانی یکی از بحرانی ترین دوران های زندگی فرد می باشد. ورود به دوره ی جوانی، فرد را با مشکلات فراوانی دست به گریبان می کند (احمدی، 1375).

عدم توجه و جدی نگرفتن مسأله ی اوقات فراغت، به ویژه در میان جوانان، آنان را به رفتارهای ناهنجار مانند اعتیاد، بی بند و باری و گرایش به رفتارهای مغایر با معیارهای اجتماعی- فرهنگی حاکم بر جامعه می کشاند (زابک[3]و همکاران ،2002).

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪﭼﯿﺴﺘﯽ اوﻗﺎتفراغت اﻓﺮاد، ﺑﺴﯿﺎرﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ،ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦﺟﻨﺒﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ اﺳﺖ.

 

کسب تنوع، ایجاد سرگرمی، فراهم آوردن امکانات رشد فکری و جسمی در راستای تعالی و رسیدن به ارزش های معنوی منجر شود.

دکتر غلامعلی افروز معتقد می باشد که:«مقصود از اوقات فراغت، فرصت و زمانی می باشد که بشر مسئولیت پذیر، هیچ گونه تکلیف یا کار موظفی را عهده دار نبوده و زمان در اختیار اوست که با میل و انگیزه ی شخصی به امر خاصی بپردازد. به دیگر سخن، فراغت زمانی می باشد که پس از به انجام رساندن کار و تکلیف موظّف روزانه باقی مانده می باشد و بشر فرصت می یابد که با رغبت و علاقه و انگیزه ی شخصی، فعالیت یا برنامه ی خاصی را انتخاب و پیگیری نماید»(افروز، 1370).

اوژه[4] «اوقات فراغت» را چنین تعریف می کند: مقصود از اوقات فراغت، وقت صرف شده برای سرگرمی ها، تفریحات و فعالیت هایی می باشد که افراد به هنگام آسودگی از کار عادی با شوق و رغبت، به سوی آنها روی می آورند.

دومازیه[5]،جامعه شناس فرانسوی و مؤلف کتاب به سوی تمدّن فراغت، معتقد می باشد:فعالیت های اوقات فراغت، مجموعه فعالیت هایی می باشد که شخص، پس از رهایی از تعهدات وتکالیف شغلی، خانوادگیواجتماعی، با میل واشتیاق به آن می پردازد و غرضش استراحت، تفریح، توسعه ی دانش، به کمال رساندن شخصیت خویش، به ظهور رساندن استعدادها وخلاقیت هاو سرانجام، مشارکت آزادانه در اجتماع می باشد (عصاره، 1377).دومازیه معتقد می باشد، هنگامی که فعالیت فراغتی، بخشی از کار شخصی(مانند ورزشکاران حرفه ای)، زندگی خانوادگی (گردش در روز تعطیل) و یا وظایف مذهبی یا سیاسی (شرکت در یک اجتماع مذهبی یا تقویت حزب سیاسی) می شود، حتی اگر همان رضایتمندی

[1]Rojek

[2]Parsons

[3] Roza Czabak Garbacz

[4] Auger

[5] Joffre Dumazedier

 

 

 

 پایان نامه تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد