تکه ای از متن پایان نامه :

 

سید امامی (‌۱‌۳‌۸۶) طی تحقیقی به مطالعه مشارکت سیاسی دانشجویان و ارزیابی بعضی از پیش‌بینی کننده‌های مشارکت سیاسی پرداخته می باشد. یافته‌های پژوهش مذکور، با در نظر داشتن جمعیت خاص مورد مطالعه، ارتباط آماری معناداری را میان منابع اجتماعی – اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی آنان نشان نمی‌دهد، اما بعضی منابع انگیزشی یا روان‌شناختی مورد ادعای نظریه منابع به عنوان پیش‌بینی کننده‌های مشارکت سیاسی تایید می‌شوند.

مجیدی و نوری‌زاده (‌۱‌۳۹‌۰) تحقیقی با عنوان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و بازنمایی تحولات داخلی ایران در سال ‌۱‌۳‌۸‌۸ انجام داده می باشد. در نتایج این پژوهش چنین آمده می باشد که بعضی از مهم‌ترین محورهای جریان سازی رسانه‌ای بی‌بی‌سی فارسی در سال ‌۱‌۳‌۸‌۸ عبارت‌اند از: القای نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران، القای ناکارآمدی دولت و نظام، تقویت جریآن‌های مخالف و تعمیق شکاف سیاسی در ایران. در این مقاله مستند، برنامه‌ها و گزارش‌های خبری شبکه بی‌بی‌سی و مصادیق و مستندهای این جریان‌سازی‌ها را توضیح داده‌ایم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نشانه‌ها و دال‌های محوری گفتمان شبکه بی‌بی‌سی فارسی در قبال ایران در سال ‌۱‌۳‌۸‌۸، بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدیدهای ایران می باشد.

قاسم حسنی در مقاله خود با عنوان مطالعه ارتباط بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال ‌۸۶ – ‌۸‌۷ که با حجم نمونه ‌۴‌۸‌۰ نفر پژوهش را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که مولفه‌های بیگانگی سیاسی و اجتماعی در ارتقاء یا کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی موثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی به دلیل ظهور بیگانگی سیاسی و اجتماعی در جامعه، امنیت ملی کشور دچار آسیب می‌شود.

در پژوهش مردوخی برای سنجش میزان و مطالعه شاخص‌های مشارکت سیاسی و اجتماعی تحت عنوان مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش شاخص‌های کمیت‌پذیر مشارکت سیاسی و اجتماعی شامل موارد مشارکت در انتخابات، کار‌های داوطلبانه، کارهای خیریه و عضویت در انواع انجمن‌ها و تجمع‌ها اظهار شده می باشد. در پژوهش دیگری که با روش پیمایشی اطمینان دادن به مسئولین و مردم و ایجاد آرامش و رفع نگرانی‌ها‌، حمایت و همکاری آن‌ها ‌را جلب نموده و رهبران بحران و اغتشاش‌گران را وادار به تسلیم یا تعدیل خواسته‌ها ‌و روش‌های خود نمایند.

محمدرضا رسولی و مریم مرادی (1391) تحقیقی با عنوان میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه‌ها‌ی اجتماعی انجام دادند و نتیجه گرفتند که، اکثریت افراد، عضو یکی از شبکه‌ها‌ی اجتماعی 

 

 

 پایان نامه تأثیر شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان بی‌بی‌سی در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و تهران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه