تکه ای از متن پایان نامه :

 

« موضوع‌هایی که به نام فرهنگ عامّه مطالعه می‌شوند در سه مقوله قرار می‌گیرند:الف)باورها، عرف و عادات ب) آداب و رسوم مربوط به نهادهای اقتصادی و اجتماعی ج)داستان‌ها، ترانه‌ها و ضرب‌المثل‌ها.» (همان:27)

«در دنیای امروز با مطالعه‌ و مطالعه همین اصطلاحات، معتقدات، امثال، افسانه‌ها، ترانه‌ها و عادات و آداب و رسوم یا به عبارت ساده‌تر مجموعه سنن گذشتگان می باشد که به پستی و بلندی روح یک ملّت و طرز تفکّر او و نیاکان او پی می‌برند.»(امینی،1:1353)و تاریخ مثل،که یکی از اهمّ موارد فولکلور می باشد به زمان‌های بسیار دور برمی‌شود چنان که می‌توان گفت:« تا خدا خدایی کرده ضرب‌المثل وجود داشته و این نکته‌ای می باشد که از کلام خود خدا نیز می‌توان دریافت؛ آن جا که می فرماید: « و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم تعقلون.»(خرّمی،6:1376) و به علّت شفاهی بودن و عوّامیت آن، و به وجود آمدن ادبیّات مکتوب بعد از اختراع خط، قدیمی‌ترین نوع ادبیّات بشر محسوب می‌شود.«مثل به عنوان یکیازقدیمی‌ترینادبیاتبشر، که پیش ازشعرگفتنوقبلاز خطنوشتن،اختراعشدهودرمحاوراتانسانبهکاررفتهاست.»(بهمنیار، 1369: ز)و همین ویژگی شفاهی بودن و عوّامیّت، آن را از خطر نابودی گذشت زمان و تغییر و تحول، و آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی و حملات دشمنان در امان نگه داشته می باشد. مثل به عنوان« میراث ارزشمند و ماندگار فرهنگی هرجامعه‌ای که پاسدار بخش بزرگی از فرهنگ آن جامعه  محسوب می‌شود و تنها گنجینه‌ای که نه شرایط جوّی، زیرا باد و باران، برف و سرما توان فرسایش آن را داشته و نه پیشامدهای ویرانگر و خانمان براندازی همانند زلزله، طوفان و … یارای ستردن آن را از اذهان پیدا کرده می باشد؛ گنجینه‌ای می باشد که از دستبرد و هجوم ویرانگرانه‌ی دشمنان یغماگر این مرز و بوم نیز در امان مانده می باشد»(پارسا1387:5-4) و در شناخت و پی بردن به این سنت‌ها و آداب و رسوم و طرز فکرها، از جایگاهی خاص برخوردار می باشد؛ چه« از کهن‌ترین فرهنگ‌های عمومی یک ملّت استکه با ذوق همّه‌ی مردم، از خوّاص و عوّام، مناسبت و سازگاری دارد و به خاطر داشتن تشبیهات و استعارات و کنایات و الفاظ و تعبیراتی که با شادکامی‌ها و تلخی‌ها و واقعیّت‌های زندگانی اکثر ملّت‌هاتطبیق می‌کند، مردم با استعمال آن مثل‌ها و تعابیر در واقع می‌خواهند از خطاها و غفلت‌ها و ناآگاهی‌ها کتاب‌هایحقوقروستاییزیرزباناوقرارداردونیازیبهمراجعهبهدستورهابرایصدوراحکامندارد.[ زیرا،اینامثالاحکامیهستندکهدرهمه‌یشئونزندگیازآنبهره‌مندمی‌شوند.»(پارسا،1387:3)

فولکلور، و به تبع آن ضرب‌المثل‌ها، برگرفته از زندگی مردم می باشد، و عوام آن را تجربه کرده‌اند و به آن‌ها باور و اعتقاد دارند، و همین اعتقاد و باورمندی، آن‌ها را به صورت یک «واقعیّت» درآورده می باشد 

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه