تکه ای از متن پایان نامه :

 

-1-1-2- معانی اصطلاحی

در هر علم و زبانی علاوه بر معنی لغوی کلمات، تعاریف و توصیفاتی نیز برای واژگان اظهار می‌کنند که حاصل تجارب و اندیشه‌های عمیق و ژرف صاحبان آن زبان‌ها و علوم می‌باشد که در طی قرون متمادی و با زحمات فراوان به آن دست یافته‌اند که به آن‌ها معانی اصطلاحی می‌گویند. در این راستا، برای واژه‌ی « مثل» نیز علاوه بر معانی لغوی که مذکور افتاد، معانی اصطلاحی چندی نیز هست  که اندیشمندان اقوام و زبان‌های گوناگون برای آن وضع نموده‌اند که پارسا در کتاب خود، مطالعه تطبیقی ضرب‌المثل‌های کردی و فارسی، به تعدادی از آن‌ها، تحت رویکردهای چهارگانه‌ی بی تعریفی، تشبیهی، اندرزگونگی و ایجاز و شیوع، و در پایان رویکرداستعاری به طور مبسوط و انتقادی اشاره نموده(پارسا،1387 :15-6) و در نهایت خود تعریفی جامع و مانع از مَثَل ارائه داده می باشد:« مثل، جمله‌ای کوتاه، رسا و اغلب آهنگینی می باشد که به صورت استعاره‌ی تمثیلیّه برای اظهار حجّت یا به کار گیری اندرز، اغلب بدون تغییر لفظی، شهرت یافته باشد».(همان:15)

1-1-2-حکمت

یآنها،موجبشده،جملاتحکمتآمیزومثلدریکردیفقرارگیرند،سپسمی‌افزاید:«هرمثلیدارایحکمتیاستاماهرحکمتیرانمی‌توانمَثَلمحسوبداشت؛زیرابارزترینوجهمَثَل (جنبه‌یتشبیهی ) درآننیست؛بهعبارتدیگر،حکمتفاقدوجهاستعاریمیباشد.»(همان : 19 )درادامهتفاوتهایمثلوحکمتراازبدیعیعقوبنقلمی‌کندومی‌گوید: «بدیعیعقوبتفاوتهایمثلوحکمتراچنینبیانمیکند :1- رواج: حکمتمانندمثلرایجنمی‌شودوشایعنمی‌شود،درغیراینصورتمثلمی‌باشد. پسهرحکمتیمثلنیستبلکهتنهاحکمتیمثلمحسوبمی‌شودکهرایجباشد.2- صدقنظرودرستیمضمون: حکمت،مولودتجربهوعقلاندیشمنداستوغالباًدرهرزمانومکانیتأییدمیشود؛اما،مثلدربردارنده‌یاندیشه‌ایاستواروراییمحکمنیستوهرحکمتیهرگاهرواجیابدمثلاستولیهرمثلی،حکمترایجنیست.3-مضمونفکری: حکمتاندیشه‌ایاستواریافکریراستیناست،تجربهآن راثابتکردهاستوعقلآنراصیقلدادهوهدفغاییآنپندوراهنماییاستامامثلدربردارنده‌یاینفکریااینرأینیست . دراینصورتتبدیلبهتعبیریمثلیمی‌شودکهبرایتشبیهچیزیبهچیزییاتوضیحفکرییاوصفحالتییاامثالآنمثلزدهشود،یااین‌کهمثلتبدیلبهیک « عبارتتقلیدی » می‌شودکهبرایدعا،نفرینوخطاب،درودوامثالآنبهکارمیرود .4–اساس : اساسمثلتشبیهاستیعنیشبیهکردنمضرببهاصلآن،امااصلدرحکمترساندنمعنیاست .5–ایجاز

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه