تکه ای از متن پایان نامه :

 

روانتمرنجانومگذارتن  / زخونریختنبازکشخویشتن.   فردوسی

تودانیکهتاراجوخونریختن  /  چوبابی‌گنهمردمآویختن

مهانسرفرازدارندشوم  /  چهباشهرایرانچهباشهرروم.   فردوسی

بمردیکهملکسراسرزمین  /   نیرزدکهیکقطرهخونبرزمین.(بوستان:477)            (دهخدا:136)

32- چشمبداندیشکهبرکندهباد/ عیبنمایدهنرشدرنظر

ورهنریداریوهفتادعیب / دوستنبیندمگرآنیکهنر.( گلستان:136)

ندانستمکهعاشقکورباشد/ کجابختشهمیشهشورباشد. ویسورامین(ق.5)

گویندکهمعشوقتوزشتاستوسیاه/ گرزشتاستوسیاهمرانیستگناه .

منعاشقمودلمبدوگشتهتباه/ عاشقنبودزعیبمعشوقآگاه. فرخی(ق.4و5)

مشنوازشبپرکحکایتخور/ گردحربابرآونیلوفر.سنایی(ق.6)             (دهخدا: 148-149)

کارچوپیشآیدشبودکهبهمیدان/ خواریببیندزخوارکرده‌یایوان. ابوحنیفهاسکافی(ق.5)

رعیتازتوچوبهایسارشود/ ازبرایتوجانسپارشود

چوننیابدیساربگریزد/  باعدویتوبربیامیزد. سنایی(ق.6)   (دهخدا: 943)

37- توتهیازخلقازآنیکزخودیخودپری/ پرزحقآندمشویکزخویشتنگردیتهی. مغربی(ق.6)

زدعویپریزآنتهیمیروی/ تهیآیتاپرمعانیروی.( بوستان:2325)           (دهخدا:560)

3-4- امثال تأثیر پذیراز عوام

از عوامل تأثیر گذار بر افکار و رفتار هرفرد، جامعه و دوستان و اطرافیان اوست. سعدی هم از این قاعده مستثنی نیست.«شهرت کم نظیر او در بین خاص و عام»(فروغی،5:1382)و« افتادن نام بلنـدش در افواه عوام و خواص»(صفا،،1372،ج3،ب1 :586) خود دلیل بزرگی می باشد بر درک او از عوام و بالعکس.«سعدی بعد از طی مراحل کسب فیض و تحصیل، به سفرهای طولانی خود به مناطق مختلف جهان پرداخت.»(همان:596 – 597) و از علت های اشتهار او استفاده از تجارب و اندوخته‌های خود در گفتارهایش و نیز به کار بردن بسیاری از مثل‌های رایج و دیرینه‌ی فارسی زبانان در نظم و نثر خود می‌باشد.»(همان:610) در این بخش، امثال و حکم عامیانه ‌ای که دهخدا آن‌ها را در سر تیتر سایر مثل‌ها آورده و شواهدی از دیگر شاعران و نویسندگان، مخصوصاً سعدی، که مورد پژوهش این پژوهش می باشد، آورده می‌شود:

1- آب بر غربال پیمودن: عملی بی فایده کردن/به امری ممتنع عزم نمودن

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه