تکه ای از متن پایان نامه :

 

-(مثل نما).  دهدرویشدرگلیمیبخسبندو دوپادشاهدر اقلیمینگنجند.(گلستان:60)                                                      (در مذمّت آزمندی)

-(مثل).اینشکمبی‌هنرپیچپیچ / صبرنداردکهبسازدبههیچ.( گلستان:127)                                                                        ( آزمندی آرام و قرار را از آدم می‌گیرد.)

-(مثل نما). برمنمنگرتادگرانچشمندارند / کزدستگدایاننتوانکردثوابی.(همان:166)                               (گدایان آزمند حتّی به نگاه عاشق به معشوق حریصند.)

– (حکمت)آزبگذاروپادشاهیکن . ( … گردنبیطمعبلندبود )  (گلستان:126)                                                     ( آزمندی، سرافکندگی به همراه دارد)

-(حکمت). مالاز بهر آسایشعمراست،نهعمر ازبهرگردکردنمال. (گلستان:169)                                                         ( در نکوهش مال‌دوستی و آزمندی بر مال دنیا)

-(مثل نما). وه،کهگر مردهبازگردیدی/ بهمیانقبیلهو پیوند                                                                  ردّمیراثسخت‌تربودی/ وارثانرا زمرگخویشایند. (گلستان:118)                                                                          (در انتقاد از میراث‌خواران آزمند و حریص)

-(مثل نما). هنوز نگراناستکهملکشبادگراناست.(گلستان:59)                                                                      (طمّاع و آزمند، حتّی در گور هم به فکر مال و دارایش می باشد.)

-(مثل نما). سگیراگرکلوخیبرسرآید / زشادیبرجهدکیناستخواناستوگرنعشیدوکسبردوشگیرند / لئیمالطّبعپنداردکهخواناست. (گلستان:165)(آزمندان و لئیمان همیشه به فکر خود هستند)

-(مثل). نیمنانیگرخوردمردخدای / بذلدرویشانکندنیمیدیگرهفتاقلیماربگیردپادشاه / همچناندربنداقلیمیدگر.(گلستان:60)(در فضیلت درویشان خیر بر پادشاهان طمّاع)

-(مثل). گدا را کند یکدرمسیمسیر/ سلیمانبهملکعجمنیمسیر..(بوستان: 2815)(قانع به کمترین، قانع می باشد و آزمند با بیشترین دارایی، ناراضی می باشد. )

 

در آیین دوستی

-(مثل نما).  دوستاندر زندانبهکارآیند کهبر سفرههمهدشمناندوستنمایند.(گلستان:71)                                  (در شناخت دوستان واقعی)

-(مثل). دوستیباپیلبانانیا مکن/ یا طلبکنخانه‌ایدرخورد پیل. (گلستان:184)                                                 (در آیین دوست‌یابی)

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه