پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

ربانی و فتحیان صفائی­نژاد (1382) در پژوهشی مشترک تحت عنوان «فاصله نسلی با تأکید بر وضعیت دینداری و ارزشهای اجتماعی مطالعه موردی شهر دهدشت» با استفاده از روش پیمایش و در جمع­آوری اطلاعات از روش مصاحبه حضوری همراه با پرسشنامه استفاده کردند. نتایج این پژوهش حاکی از این می باشد که در ارتباط با متغیر دین‌داری بین نسل جوان و بزرگ‌ترها در شالوده­های اساسی دین تفاوتی به چشم نمی­خورد و نتایج حکایت از سطح بالای دین‌داری در هر دو گروه سنی در این بعد دارد. در ارتباط باارزش‌های اجتماعی، تفاوت نسل­ها بیانگر گرایش بیشتر نسل جوان به ارزش‌های فرا مادی نظیر آزادی اظهار می باشد اگرچه گرایش به ارزش‌های مادی نظیر امنیت جانی و مالی اجتماعی و ملی نظیر نظم، امنیت، همکاری و توسعه در میان سه نسل هست، در خصوص شمار قابل‌ملاحظه‌ای از معقولات و جهت­گیری­های ارزشی نظیر ارزش‌های مرتبط به اعتقاد و پایبندی مذهبی، رقابت و سبقت جویی، آینده­نگری، تساهل، جهت­گیری مثبت نسبت به دیگران و نیز جهت­گیری ارزشی فردگرایانه و مجموعه ارزش‌های ابزاری (شیوه­های رسیدن به غایات ارزشی) بین سه نسل و عمدتاً بین نسل­های سوم (جوان) و دوم (میانه) تفاوت جدی و معنی­دار هست.

پژوهش آقای زین­آبادی (1377) با عنوان «مطالعه سلسلهمراتب ارزشی پدران و پسران خانواده­های ساکن شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن» انجام شد، ارزش‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به‌عنوان متغیر وابسته و عواملی زیرا پایگاه اقتصادی، اجتماعی، نهادهای فرهنگی، گروه همسالان، بعد خانواده، برنامه تلویزیون، ساعت استفاده از تلویزیون و منطقه مسکونی به‌عنوان متغیرهای مستقل برای پدران و پسران موردمطالعه قرارگرفته‌اند. نتایج تحلیل آماری نشان‌دهنده‌ی تفاوت میان سلسله‌مراتب ارزشی پدران و پسران در کل نمونه پژوهش می باشد، همچنین نشان داد که پدران و پسران باهم دارای ارتباط ارزشی می­باشند اما دارای شباهت­های ارزشی باهم نبوده، فاصله ارزشی آن‌ها در دو ارزش اجتماعی و مذهبی در بالاترین حد قرارگرفته می باشد. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ی تفاوت ارزشی پدران و پسران در مناطق مختلف می باشد.

آزاد ارمکی (1383) به آزمون نظریه اینگلهارت در ایران پرداخته می باشد، این پرسش را که «آیا اولویت­های ارزش مادی به فرا مادی تغییریافته می باشد؟» مطالعه کرده می باشد. محقق با جمع­آوری در کل کشور به این نتیجه رسید که نسل جوان در مقابله با نسل مابین و میانی بیشتر فرا مادی می باشد تا مادی. در ضمن نسل جوان در ایران با در نظر داشتن نوع اجتماعی شدن، شرایط اقتصادی، اجتماعی­اش بیشتر فرا مادی می باشد تا مادی. از سویی دیگر، به لحاظ اهمیت بالای دین برای مردم تعارض بین نظام ارزشی افراد با دین وجود ندارند باوجود تغییر در کلیت ساختار اجتماعی همچنان دین و خانواده برای همه نسل­ها اهمیت بالایی داشته می باشد.

نوروزی (1387) در پژوهش خود با عنوان «شکاف نسلی ازلحاظ ارزش‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران (مطالعه­ی موردی دبیرستان­های شهر جهرم)» ارزش‌های مذهبی دختران و مادران را در سه بعد، بعد جمعی رفتار مذهبی، بعد فردی رفتار مذهبی و اعتقادات با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه موردبررسی قرارداد که نتایج زیر به دست آمد: عامل اجتماعی شدن در خانواده بر ارزش‌های مذهبی دختران تأثیر اساسی ایفا می­کند و بین مادران و دختران در بعد جمعی رفتار مذهبی و ارزش‌های مذهبی تفاوت هست اما در

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه