تکه ای از متن پایان نامه :

 

جذب می کند و به فراخور تغییر آن نیز دگرگون می شود (هومن و لیوارجانی، 1387). حمایت اجتماعی یک نیاز اساسی برای فرد به شمار می رود که موجب تصور مثبت از خود، پذیرش خود و احساس ارزشمندی می شود که تمام این ها به فرد فرصت خود شکوفایی می دهد (مازلو[1]، 1954).

در متون روان شناسی مفهوم حمایت اجتماعی به صورت های متفاوتی تعریف شده می باشد؛ مفهوم حمایت اجتماعی می تواند به بهترین صورت به عنوان شرکت فعال اشخاص با اهمیت در کوشش هایی که شخص برای غلبه بر فشار روانی انجام می دهد، فهمیده شود (تویتس[2]، 1986). حمایت اجتماعی رفتارهایی مبنی بر ادراک فرد از اینکه مورد محبت، علاقه و ارزشمندی برای دیگران می باشد و همچنین به عنوان حضور افرادی که آمادگی همکاری و مساعدت به فرد را در موقعیت های خاص دارند، می باشد (ساراسون[3] و همکاران ، 1987). حمایت اجتماعی، کمک یا حمایت از جانب افرادی نظیر دوستان، خانواده، همسایه ها، همکاران و غیره می باشد که می تواند به صورت کمک های مادی و یا شامل یاد آوری هایی مبنی بر اینکه شخص یک موجود با ارزش و محترم می باشد باشد (دیماتو[4]، 1991).

بر پایه الگوی ویس (1974)، شش شرط متکی بر روابط اجتماعی شامل راهنمایی، پیوند با دیگران، بها دادن، وابستگی، انسجام اجتماعی، فرصت برای جلب نظر و تشویق می تواند منجر به افزایش حمایت اجتماعی شود (ویس[5]، 1974؛ کی[6] و همکاران، 2003؛ بن آری و گیل[7]، 2004). رایج ترین طبقه بندی حمایت اجتماعی می تواند شامل حمایت عاطفی، اطلاعاتی و ابزاری باشد. حمایت عاطفی شامل دوست داشتن و عشق ورزیدن به فرد، پذیرفتن فرد و تکریم گذاشتن به اوست. کمک ملموس کالایی و یا خدماتی نیز تحت عنوان حمایت ابزاری نامیده شده و دادن اطلاعات و آگاهی به افراد در زمان بروز استرس های جسمی و روانی را حمایت اطلاعاتی گویند (زمان زاده و همکاران، 1386). حمایت اجتماعی در پنج مقوله حمایت عاطفی، ارزش یابانه، ابزاری یا ملموس، اطلاعاتی، و شبکه ای دسته بندی می شود        (سارافینو[8]، 1998).

یکی از عواملی که بر نوع انتخاب افراد در چگونگی صرف وقت در هنگام فراغت تأثیر می گذارد، شامل عوامل محیط و شرایط مرتبط می شود که فرد در آن قرار دارد. تحقیقات تجربی ارتباط بین حمایت اجتماعی و فعالیت مثبت بهداشتی (تمرینات بدنی، تغذیه، استراحت، اجتناب از مصرف مواد و ارتقایو ارﺗﻘﺎیﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽﺷﺨﺼﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﻮد، ﺑﻪﺷﺮﻃﯽﮐﻪ اﺷﺨﺎصﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ اوﻗﺎت داﺷﺘﻪ باشند.

فعالیت بدنی همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده در طی اعصار و تمدن های گوناگون بشر بوده و هست. فعالیت بدنی در ارتباطات خانوادگی و فعالیت های گوناگون زندگی اجتماعی سهم بسزایی داشته و از رهگذر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت و برگزاری مراسم آئینی چند منظوره، برای اعضای خانواده خرسندی و لذت و شادی به ارمغان آورده می باشد و نیز برای ایجاد امنیت و آسایش روانی و اجتماعی برای افراد و جوامع و تأمین بهداشت و سلامتی و زندگی سالم (به عنوان یکی از دستاوردهای فعالیت بدنی) تأثیر ارزنده ای گذاشته می باشد (فتحی، 1388). مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی، زمانی ادامه پیدا می کند که فعالیت بدنی با حمایت اجتماعی همراه باشد (راولند و فریدسون[9]، 1994).

مطالعه ها نشان داده اند که نحوه مشارکت افراد با زمینه های اجتماعی- فرهنگی گوناگون، در فعالیت های ورزشی متفاوت می باشد. آنها بر حسب اینکه در چه شرایط اجتماعی- فرهنگی، جامعه پذیر شده باشند از نرخ های متفاوتی از مشارکت در فعالیت های بدنی برخوردارند (سالیس[10] و دیگران، 1987). یافته های پژوهشی حاکی از این می باشد که بین مشارکت در اوقات فراغت در دوره نوجوانی و جوانی با پرداختن به فعالیت های مشابه در دوره های بعدی زندگی ارتباط هست. در واقع نوعی استمرار در رفتار مربوط به اوقات فراغت در زندگی هست و لذت بردن، تفریح و داشتن اوقات فراغت یکی از نیازهای اساسی دوره جوانی می باشد که می تواند در بهبود کیفیت زندگی و رفتار تأثیر زیادی داشته باشد (اسنایدر و اسپریتزر[11]، 1989؛ منل و کلیبر[12]، 1998).

وجود حمایت اجتماعی تأثیر مستقیم بر سلامت روانی دارد (گانستر و ویکتور[13]، 1988). حمایت اجتماعی تعهدات متقابلی را پدید می آورد که در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن دارد (کوبزانسکی و همکاران[14]، 2000). حمایت اجتماعی تأثیر مهم و مؤثری در حفظ سلامتی افراد جامعه بازی می کند و اثر مستقیم و مثبتی بر افسردگی، اضطراب و امراض جسمانی، همچنین رضایت شغلی افراد و جذب و حفظ آنها دارد (حاجبی و فرید نیا، 1388 و رستگار خالد، 1383).

[1] Maslow

[2] Thoits

[3] Sarason

[4] Dimatto

[5] Weiss

[6]kee

[7] Ben-ari & Gil

[8] Sarafino, Edward P.

[9] Rowland & Freedson

[10] Sallis

[11] Snyder & Spereitzer

[12] Mannell & Kleiber

[13] Ganster & Victor

[14] Kubzansky & Berkman & Seeman

 

 

 

 پایان نامه تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد