تکه ای از متن پایان نامه :

 

آشنایی دارند. با در نظر داشتن نتایج پژوهش اقدام اجرایی، « طراحی محیط رقابتی برای ارزیابی کارکنان»، « همکاری‏های بین المللی با ذی نفعان»، « مدیریت عملکرد مشتریان» به ترتیب دارای اولویت اول تا سوم می­باشند.

تقوی و همکاران ( 1390) تحقیقی را با عنوان مديريت عملکرد سازمانی و حفظ بازار محصول انجام دادند. اين مقاله با بيان اهميت مدیریت عملکرد براي سازمان­ها دولتی و شركت­های خصوصی آغاز مي شود. سپس به بررسي فاكتورهاي تأثيرگذار بر شركت­ها يا محرك­هاي انطباق و پذيرش عملکرد سازمان پرداخته مي­شود. اين محرك ها مي­توانند به ابعاد مختلف بازار، دولت، صنعت، رقبا و خود سازمان ها دسته بندي شوند و در انتها به بحث استقرار مدیریت عملکرد و نیاز به بهبود مستمر اشاره می­شود و مثال­هايي از كاربرد مدیریت عملکرد سازمان براي روشن­تر شدن موضوع بيان مي شود.

نبی زادهو همکاران(1391) تحقیقی با عنوان ارزیابیعملکرد اداره کل اطلاع رسانیکتابخانهملیجمهوری اسلامی ایرانبراساسمدلکارتامتیازیمتوازن(BSC)انجام دادند. جامعهآماریاینپیمایشتمامیکارکنان ادارهمربوطهشامل 74 نفر،و 1500 نفرکاربرانفعالآناست. تعداد 306 نفرازبینکاربران، 57 نفرازبینکارکنانو 8 نفرازبین مدیرانبراساسجدولمورگانانتخابشدند. برایجمع آوریداده­ها ازپرسشنامهمحقق ساخته،وبرایتجزیهوتحلیلداده­هاازآزمون tتک نمونه­ایبرایپاسخبهپرسشهایتحقیقاستفادهشد. یافته­ها پژوهش نشان داد که منظرمشتریبالاترینسطحتوازن،وبعدازآنمنظر فرایندهایداخلیبهترینسطحتوازنراداراست. دومنظررشدو یادگیریومالیدرپایین ترینسطحتوازنقراردارند. نتیجهای که بدست آمدعملکرددردومنظرمشتریوفرایندهایداخلیمتوازن ودردومنظرمالیورشدویادگیریغیرمتوازناست.

توصیفی پیمایشی می باشد. در این پژوهش، برای تحلیل میزان رعایت هریک از چهار منظر سیستم کارت امتیازی متوازن در امور مالیاتی سنندج، با در نظر داشتن مستندات، آمار واقعی و همچنین از پرسش­نامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای ایکرت استفاده شده می باشد. نتایج تجزیه وتحلیل داده­های هر چهار فرضیه نشان داد که فرضیه اول(منظر مالی) و فرضیه دوم(منظر مودیان) مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه سوم(منظر فرایندهای داخلی) و فرضیه چهارم(منظر رشد و یادگیری) تأیید نشد.

محمد حیدریان و موسی صالح (1391) تحقیقی را با عنوان ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از جریان سازی خصوصی و دولتی مورد مطالعه: آژانس­هاي مسافرتي شهر تهران انجام دادند. در اين پژوهش پس از بررسي مباني نظري، با ارائه يك مدل تحليلي، عوامل بالقوه مؤثر بر فرآيند تصميم گيري عوامل ارزیابی يك بنگاه، مبني بر اتخاذ ملاحظات فرهنگی-سیاسی در روابط با عملکرد تعيين شده می باشد. نتايج اين پژوهش نشان داد با در نظر داشتن اين كه از نظر آژانس هاي مسافرتي كشورمان، اتخاذ مديريت عملکرد با مزاياي درون سازماني چنداني همراه نمي باشد، فشارهاي خارجي ميتواند عامل مؤثري براي گرايش به استراتژي هاي 

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم