تکه ای از متن پایان نامه :

 

دهند. هدف اصلي اتوماسيون اداري بدون در نظر داشتن اينكه چه كسيآن رابكارمي برد، افزايش بهره وري مي باشد. اولين كاربرد اتوماسيون اداري واژه‌پرداز بودكه روشي استاندارد برای توليد اسناد چاپي مانند نامه ها، يادداشت هاوگزارشاتاست(مک لوید، 1378).

وسایل لازمِ ادارة مجازی

نامه الكترونيكي ونامه صوتي، ازجمله راهكارهايي بودند كهارتباط تلفني رابه چالش طلبيدند. درهردو مورد فوق، جعبه پستي كاربران درحافظه رايانه قراردارد. همچنین تقويمالكترونيكي، دیگرکاربردسیستم مذکور بوده استکه شخصرادرشركت براي دسترسي به تقويم هاي ملاقات ديگران براي ملاقات وجلسه با آنان ياري ميكند.كنفرانس ازراه دور ازديگرامكانات اداره مجازي مي‌باشد (شیخانی، 1379).

سه نوع كنفرانس ازراه دوروجود دارد:صوتي، تصويري و رايانه‌اي.

لازمة كنفرانس هاي صوتي، دسترسي شخص به تلفن مي‌باشد.كنفرانس ويدئويي دوعنصر صوت و تصوير را با هم تركيب مي‌كند. كنفرانس رايانه‌اي مشابه نامه الكترونيكي مي باشدبه جزاينكه شركت كنندگان وموضوعات آنها خيلي گسترده تر هستند. فاكس يك دستگاه كپي از راه دور مي باشدکه گرچه يك برنامه با ارزش براي اتوماسيون اداري می باشد ولي عموميت آن از بوجودآمدن يك اداره بدون كاغذ جلوگيري مي كند. ويدئوتكست، موادمتني وگرافيكي را از طريق حافظه رايانه قابل دسترس مي سازد. سيستم هاي تصويري مدرن برمحدوديت هاي كاغذ وذخيره ميكروفرم، بابه‌كاربردن OCRوفن‌آوري هايي ديسك فشردهکه با اجراي اينگونه پروژها يک سيستم مديريت اطلاعات منطبق با نيازهاي سازمان به وجودمي آيد، لیکن این روش آکنده از مسائل و مشکلاتي می باشد که به افزايش هزينه ها و مدت پروژه ها منجرخواهدشدکه عملي غير اقتصادي محسوب گردیده و معمولاً به نتايج دلخواه نمي رسد. اجراي موفقيت آميز يک پروژه سيستم اطلاعاتي، درگرو عوامل گوناگوني می باشد که فقدان هر يک ميتواند نتايج نامطلوبي را برجايگذارد. عواملي که بعضاً بسيار آشکارویاناشناخته هستند، اما مطلقاً کم اهميت نبوده و اين به آن دليل می باشد که اجراي پروژه سيستم اطلاعات، علاوه برتهيه يک نرم افزارکارآمد، امکانات واقدامات بسياري راميطلبدتابه نتايج مطلوب رسد و لازم می باشد تا بعضی موارد مرتبط به آن فهرست واربیان شود(سادات،1377).

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه