تکه ای از متن پایان نامه :

 

تعهديوجرياننقديعملياتي،بازدههايآتيسهام شركتهاراپيشبيني مي كنند.دراينپيشبيني، سرمايه گذارانبي تجربه ايهستندكهعواملتأثيرگذار درپيشبينيصحيحبازدهآتيازجملهنقشپايداري اقلامتعهديرامدنظرقرارنداده ،يابرآورداشتباهي ازآندارندكهواكنشنادرستآنهارابهدنبالدارد (نیکبخت و مرادی، ۱۳۸۴).

 

۲-2-4) گفتار سوم: ضریب پایداری جریان های نقدی

۲-2-4-1) وجه نقد و چارچوب نظری

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد.این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می شود.فرض شده می باشد که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد می باشد که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد.از آنجایی که اهداف سه گانهگزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی بایستی به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درمورد منابع وتغییرات درمنابعموسسه راگزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درمورد جریانهای نقدی آتی گزارش نماید.به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورتهای مالی می باشد.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده می باشد.

مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به مقصود کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد (احمدی ،۱۳۸۹).

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی با ضریب پایداری جریان نقدی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه