تکه ای از متن پایان نامه :

 

گردید. در جلسه‌ی هفتم بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی معرفی شد و سپس در انتها ترم پس آزمون املای کلمات هم آوا از زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد گرفته شد تا تفاوت میانگین نمرات املای کلمات هم آوای زبان آموزان قبل و بعد از انجام بازی مشخص شود.

 

3-3-4- مطالعه تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن

 همچنین در این پژوهش یادگیری املای آن دسته از کلمات انگلیسی که دارای حروف ساکن، مانند حرف b در کلمه‌ی climb می‌باشند مورد مطالعه قرار گرفت.

آغاز املای زبان آموزان هر دو گروه برای انجام این کار مطالعه گردید تا تعداد کلماتی که دارای حروف ساکن می‌باشند در هر املا مشخص شود. سپس نمره‌ای که هر زبان آموز در پیش آزمون املای این دسته از کلمات به دست آورده محاسبه گردید. برای پی بردن به تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling آغاز بایستی مشخص می‌شد که زبان آموزان هر دو گروه در شش جلسه‌ی اول ترم از لحاظ نوشتار و املای کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن در یک سطح بوده‌اند. بعد از این، در انتها ترم پس آزمون املای کلمات انگلیسی حاوی حروف ساکن از زبان آموزان دو گروه آزمودنی و شاهد گرفته شد. مقایسه‌ی نتایج آزمون‌ شش جلسه‌ی اول هر دو گروه به این علت می باشد که پس از انجام بازی آموزشی رایانه‌ای توسط گروه آزمودنی بتوان کلماتی که دارای حروف ساکن می‌باشند به یک صورت می باشد.

همان طور که گفته شد، برای انجام این موارد در پژوهش حاضر، از زبان آزمون دو کلاس استفاده شده که یکی گروه آزمودنی و دیگری گروه شاهد می‌باشد. آغاز پیش آزمون املای کلمات انگلیسی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد و سپس به وسیله‌ی روش آماری آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، میانگین نمرات پیش آزمون زبان آموزان هر دو گروه با یکدیگر مقایسه شد تا مشخص شود که تفاوت معنا داری بین نمرات این دو گروه زبان آموز وجود نداشته و زبان آموزان در یک سطح دانش املای کلمات بوده‌اند.

سپس بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی معرفی شد و بعد از آن پس آزمون املای کلمات انگلیسی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد. با به دست 

 

 

 پایان نامه مطالعه تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی