تکه ای از متن پایان نامه :

 

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقي 

بعد از شکل گيري مجمع عمومي طلبکاران و قبول اکثريت، قرارداد ارفاقي منعقد مي شود و به مقصود صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضاي تصديق مي شود. در صورتي که قرارداد ارفاقي مورد تاييد و تصديق دادگاه قرار گيرد از تاريخ تصديق، آثار قانوني قرارداد بروز مي‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی می باشد یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد اما از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل به وجودمی آید.

 

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته 

با انعقاد و تصديق قرارداد ارفاقي عامل اصلي صدور حکم ورشکستگي يعني توقف در پرداخت ها منتفي مي شود و همچنين آثار ديگري هم دارد که به بررسي مي پردازيم.

 

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون 

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی بایستی متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت بایستی امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده می باشد. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده می باشد و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[1] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را اظهار کردند[2] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال: 

در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می‌شود این نتایج عبارتست از:

 

به نظر بعضی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار ادارة اموال از ورشکسته نمي تواند در مقوله حجر بحث شود و اين مفاهيمي مستقل و جدا هستند.[3] اساتيد حقوق مدني براي ورشکسته قائل به حجر هستند و دليلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال می باشد.[4] ديوان عالي کشور اهليت ورشکسته را پذيرفته می باشد.[5] زیرا منع بدهکار از تصرفات حقوقي به مقصود حمايت از

[1] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، 1375، ص 520.

[2] . Liberte, des clauses concordatires.

[3] . اعظمي زنگنه عبدالحميد ، حقوق بازرگاني، چاپ سوم، 1346، ص 57.

[4] . صفائي سيد حسين و قاسم زاده سيد مرتضي ، حقوق مدني اشخاص و محجورين، سمت، 1376.

[5] . راي شماره 1394- 24/8/1326 شعبه ششم ديوان عالي کشور به نقل از دمرچيلي و…، 1381.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی