پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 آیرونولوژیست های برجسته این دوره،  فریدریش شلِگِل[1]،  برادرش آگوست ویلهلم شلگل[2] و کارل زولگر[3] بودند. هر دو شلگل گویا از آیرونی حادثه آگاه بودند. فردریش شلگل اراده را در شکسپیر آیرونیک می داند: “استعداد خود فریبی بشر،  دورویی نیمه آگاهانه بشر با خودش که حتی بزرگمردان بوسیله آن می کوشند نفوذ تقریباً اجتناب ناپذیر انگیزه های خودخواهانه در طبیعت بشری را پنهان کنند. “(درس گفتارهایی درمورد نمایش و ادبیات،  1808،  ترجمه جان بلک،  لندن،  1861: 369)  و یا در جایی دیگر می گوید: “آیرونی یک جور اعتراف می باشد که در ساختار نمایش تنیده می شود و کمابیش روشن بازگو می شود و زیرا نمایش در امور خیالی و احساسی یک سویه اقدام می کند،  به کمک آن موازنه مستقر می شود.” (همان: 227) شلگل آن را هم در نمایشنامه های جن و پری گوتسی می یابد که پر از صحنه های متضاد تغییر قیافه می باشد و هم در شکسپیر که گاهی پیرنگ های فرعی خنده آورش پیرنگ اصلی را نقد می کنند یا  به ریشخند می

[1] Friedrich Schlegel

[2] August Wilhelm Schlegel

[3] Karl Solger

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

آیرونی و مطالعه تأثیر آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه