پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس 

تکه ای از متن پایان نامه :

مروری بر مطالعات انجام شده در داخل كشور

پروژه ارزيابي عملكرد و مكان يابي نواحي استان خراسان، توسط معاونت عمران و صنايع روستايي جهاد كشاورزي خراسان به چاپ رسيده و در آن به ارزيابي نواحي صنعتي تا پايان 1378پرداخته شده می باشد. در اين پروژه با استفاده از روش تاكسونومي با استفاده از 12 فاكتور موثر بر مكان يابي نواحي صنعتي تشخيص داده شده می باشد.

وكيل الرعايا (1383) پروژه مزيت نسبي سمنان، براي شناخت اولويت زير بخش هاي صنايع استان مي باشد كه از روش MCDM طي هشت دوره در سال 1383 بر حسب شاخص هاي مختلف انجام پذيرفته می باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده كه صنايع شيميايي در اين استان از ارجحيت بالايي برخوردار می باشد.

تاری و همکاران، (1389) در پروژه سياست گذاري صنعتي منطقه اي، از طريق شناخت توانمندي هاي مطالعه موردي – استان فارس در آن براي شناخت توانمندي ها از روش تاكسونومي به رتبه بندي صنايع بر حسب شاخص هاي مختلف انتخابي طي سه دوره پرداخته اند .نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده می باشد كه صنايع شيميايي و غذايي نسبت به ديگر زير بخش ها داراي اولويت بيشتر می باشد.

پیراسته (1385) در پروژه شناسايي مزيت هاي نسبي منطقه اي در ايران با تاكيد بر صنايع استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص صادرات و ديگر شاخص هاي اقتصادي مزيت صنايع آذربايجان شرقي مورد شناسايي قرار گرفته می باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه گروه هاي عمده صنايع ساخت ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي، محصولات كاني غير فلزي ومحصولات شيميايي درجه اول وسوم مزيت هاي اقتصادي هر منطقه را نسبت به ساير مناطق كشوررا آشكار مي سازد.

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه