پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب) 

تکه ای از متن پایان نامه :

کردار مناسب را انتخاب کند.»(استونز[1]، 1379: 154). پارسنز براي حفظ نظم اجتماعي اهميت فوق‌العاده‌اي قائل بود. وي تأکيد خاصي بر درونی کردن هنجارها و ارزش‌هايي که از سوي جامعه تعيين مي‌شود، دارد. در نظر او نظام اجتماعي به‌گونه‌ای اقدام مي‌کند که نيازهاي کارکردي تأمين شود وحدت نظام اجتماعي حفظ شود. بنابراين در نظريات پارسنز دو نکته مشهود می باشد:

ـ نظام فرهنگي و تأثير آن بر رفتار فرد

ـ نيازهاي کارکردي در کل نظام اجتماعی.

به همين دليل نظام آموزش‌وپرورش نهادي می باشد که افراد را در پذيرفتن نظم موجود ياري مي‌دهد و نهايتاً منجر به کارکرد بهتر جامعه مي‌شود و در همان حال، خود نيز به سازمان اقتصادي و سياسي جامعه وابسته می باشد (توسلي، 1369: 178). پارسنز پديده ارزش‌های نسلي را در مجموعه نظريه کنشي خود به‌صورت غيرمستقيم بررسي کرده می باشد. بر اساس نظريه وي در عملي که از فرد سر مي‌زند و او آن را کنش مي‌نامد، سه عنصر شامل نظام فرهنگي، نظام رفتاري و نظام شخصيتي هست. اين سه‌نظام محيط‌هاي درون کنشي نظام اجتماعي هستند. خاصيت کنش، معني‌دار و ارادي بودن آن می باشد و داراي جنبه نظام­مند نيست. اين کنش داراي ابعاد انساني و اجتماعي می باشد. اولين مرجع کنش فرد، نظام رفتاري می باشد که درواقع ارتباط بين بشر و محيط می باشد که از طريق حواس صورت مي‌پذيرد. در اين قسمت بشر با حيوان مشترک می باشد و کارکرد اين نظام، ايجاد وضعيتي مناسب براي انطباق با محيط می باشد. اين انطباق در حيوانات با تغيير ارگانيسمي همراه می باشد، حال اينکه در بشر‌ها به یک‌روند اجتماعي تبديل مي‌شود و بعد فرهنگي مي‌يابد و برتر از رفتار، تبديل به کنشي معني‌دار مي‌شود. در نظر پارسنز نظام فرهنگي داراي سه جزء می باشد: باورها و عقايد، هنجارها (ستار، 1388: 256). اين اجزاء در طول گذشت زمان در جامعه شکل مي‌گيرد و از نسلي به نسل ديگر مي‌رسند. درواقع ارگانيسم در فرآيند تعامل با نظام فرهنگي، بخشي از موارد سه‌گانه فوق را در نظر گرفته و آنان را دروني مي‌کند. به اين اعتبار، شخصيت آدمي که در آن مجموعه‌اي از عقايد، باورها، انديشه‌ها و هنجارها هست محصول ارتباط ارگانيسم با نظام فرهنگي می باشد (همان: 257). پارسنز در مدل سيبرنتيکي خويش طيف درونی شدن هنجارها و ارزش‌ها را به‌عنوان عناصر فرهنگي نشان مي‌دهد که هرچه فرد ارزش‌ها را بيشتر دروني کرده باشد، احتمال اقدام او به کنشي که انحراف ناميده مي‌شود، کمتر می باشد و برعکس. سازمان‌ها و نهادهاي درون جامعه ابزارهاي دروني کردن الگوهاي فرهنگي در ميان کنشگران محسوب مي‌شوند. چنانچه فرهنگي قادر نباشد نيازها و مطالبات فرد را پاسخ گويد، فرد درواقع مي‌توان گفت که در فرمول‌بندي مانهايم از نسل‌هاي تاريخي، عوامل منش جمعي، حوادث چرخه حيات وقايع اجتماعي ـ تاريخي به همديگر مي‌پيوندند. در اين رويکرد، شکل‌گيري نسل اجتماعي، صرفاً نتيجه مشابهت افراد در تاريخ تولد نبوده، بلکه بنا به تعبير سي رايت ميلز (1959) ايده

  Stones.[1]

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه