تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • استفاده از شاخص­هاي عملكردي

فاز طراحي مي­تواند به دو زير فاز تقسيم شود: يكي شناسايي اهداف كليدي كه بايستي اندازه گرفته شوند و ديگري طراحي شاخص­ها. توافقي جمعي بين نويسندگان هست كه شاخص­ها بايستي از استراتژي تعيين شوند. اين مقالات همگي تحت الشعاع پاسخ به اين سوال قرار گرفته كه چه چيزي را ما بايستي اندازه بگيريم؟”،متأسفانه اهميت طراحي شاخص­ها بطوريكه رفتار سازماني را به حمايت از استراتژي تشويق كند از همه پوشيده می باشد. اما سودهاي حاصل از اين رويكرد بخوبي در مقالات مستند شدهاست.بنابراين دو لازمه براي فاز طراحي هست كه عبارتند از شناسايي اهداف كليدي براي اندازه گيري و طراحي شاخص­ها.

از نظر تقسيم بندي، اجرا به عنوان يك فاز تعريف شده می باشد كه عبارت می باشد از سيستم­ها و رويه­هايي جهت جمع آوري و پردازش داده­ها. اين فاز مي­تواند شامل برنامه نويسي كامپيوتري جهت به دام انداختن داده هايي باشد كه هم اكنون در سيستم هاي موجود مورد استفاده قرار مي­گيرند و ارائه آنها در فرم پرمعني تر باشد و يا شامل تعيين رويه هايي باشد براي جمع آوري داده­هايي كه تاكنون ثبت نشده اند و يا مي تواند شامل تعيين كننده هاي كاملاً جديد نظير مميزي پرسنل باشد.

استفاده ازشاخص­هاي عملكردي مي­تواند به دو زير فاز اصلي تقسيم شود. اول، شاخص­هايي كه از استراتژي تعيين شده­اند، كه در اين صورت با استفاده از اين شاخص­ها مي­توان ميزان موفقيت در اجراي استراتژي را اندازه گيري كرد. دوم، اطلاعات و بازخورهايي كه از شاخصها گرفته ميشود مي‎تواند درچالش با فرضيات استراتژي و همچنين تست اعتبار استراتژي مورد استفاده قرار گيرد.در حقيقت نويسندگان بحث و جدل هاي زيادي داشته­اند كه آيا شاخص­ها مي­توانند به مقصود هر دو2-22 شرايطپيادهسازي کارت امتیازی متوازن

پسازبررسيمطالعاتموضوعيدرزمينهسازمانهاييکهسياست­هايارزيابيعملکردراپيادهسازيميک‌نند،اينمطرحشدکهآياسازمانفوقآمادگياجرايچنيننظامیرادارااستياخير؟قبلازاينکهنتيجهگيريکنيمکهيکنظامارزيابيعملکردمتوازندربالاترينسطح،بهترينگزينهبرايشماست،بايدمعيارهاييرابراياينتصميممهمموردنظرقراردهيم. عناصرمتعدديبهانتخابيکواحدسازمانيمناسببراياوليننظامارزيابيمتوازنکمکمي­کنند.اينمعيارهادرشکل2نشاندادهشدهاست.

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم