تکه ای از متن پایان نامه :

تصمیم‌های مرتبط با تحصیل دارایی‌ها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی‌های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب می باشد. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده‌ی هزینه واقعی استفاده از پول می باشد. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای اقدام کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند(کنگ و همکاران، 2002).

 

2-8-1-2-نسبت بازده دارایی‌ها

نسبتبازدهدارایی‌هاازدیگرمعیارهایحسابداریاستکهمیزانکارآییمدیریترادربهکارگرفتنمنابع موجودجهتتحصیلسودنشانمی‌دهدویکیازنسبت‌هایسوداوریاستکهدرتجزیهوتحلیلآنمنبع سود نه به صورت مطلق؛ بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد(رمضانی، 1387).

نسبت بازده دارایی‌ها از طریق ارتباط زیر محاسبه می‌شود و به واسطه تحلیل «دوپونت» امکان تجزیه آن به شکل زیر هست (جهانخانی و پارساییان، 1384):

بازده دارایی‌ها: ROA

 

سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان می باشد. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در بعضی موارد افزایش در سود ممکن می باشد ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی باشد، به گونه‌ای که بازده حاصل شده از این سرمایه‌گذاری‌ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کنگ و همکاران، 2002).

بااينحال،مدل‌هايحسابداري(سنتي)ارزيابيعملكردداراينارسايي‌هايزيراست:

  1. امكانتحريفودستكاريسودازطريقانتخابروش‌هايمختلف،
  2. رویه‌هايعموميپذيرفتهشدهحسابداري،عدميكنواختيرادراندازه‌گيريسوددر شركت‌هايمختلف مجازمی‌كند،
  3. باتغييراتسطحقيمت‌هاسوداندازه‌گيريشدهباواحدپولتاريخي،تغييرمي‌كند،
  4. بهدليلكاربرداصلبهايتمامشدهوتحققدرآمد،ارزشفروشتحققنيافته دارايي‌هاييكهدريكدوره‌یزمانيمشخصنگهداريشده‌اند،درمحاسبهسود حسابداريشناسايينمي‌شود. اينويژگيباعثمي‌شودكهنتواناطلاعاتيسودمندراافشاكرد،

با در نظر داشتن دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه‌کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه  

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه