تکه ای از متن پایان نامه :

بین ارزیابی عملکرد با استفاده از روشBSCبرایسازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم، تفاوت معناداری هست.

 

1-5-2 فرضیه‎های فرعی

1 . ارزیابی عملکرد از منظر مالی روش  BSC برای سازمان تربیت بدنی استان مرکزی و استان قم

 

1-7-2 تعریف مفهومی متغیر مستقل پژوهش

در این پژوهش متغیر مستقل، کارت امتیازی متوازن می­باشد که کارت امتیازی متوازن شامل 4 منظر مالی، مشتری، رشدو یادگیری و فرایندهای داخلی می باشد که در زیر به تعریف آنها پرداخته می­شود:

کارت امتیازی متوازن: کارتامتیازيمتوازن،یکچهارچوبسنجشعملکردبرايپیاده سازياستراتژيبوسیلهترجمه استراتژيسازمانبهمجموعهايازشاخص­هايکلیديمی­باشد.مدلارزیابیمتوازنتکنیکیجهتتبدیل استراتژيبهعملمی­باشد،به عبارتیدیگرمدلمزبورتکنیکیجهتعملیاتیساختنآرمان،مأموریت، استراتژی­هايسازمان­هابودهوچشماندازآیندهشرکتحوزهاصلیبررسی­هايمدلارزیابیمتوازنمی­باشد. (شهراسبی، 1388).

کارتامتیازيمتوازنصرفانقشکنترلینداشتهاستومعیارهايآنبرايتوصیفعملکردگذشتهبکار نمی­روند،بلکهاینمعیارهاابزاريجهتتبییناستراتژيسازمانمی­باشدکهباهماهنگیفعالیت‎هادر سطوحمختلفامکاندستیابیبهاهدافسازمانیرامیسرمی­سازد. (شهراسبی، 1388).

منظر مالی: منظر مالی برای سازمان­های سودآور حیاتی می باشد، زیرا در نهایت مبنای ارزیابی عملیات سازمان قرار می­گیرد. تاثیر سازه­ها نیز تا زمانی مهم می باشد که اثرات مالی آنها در سازه امور مالی منعکس گردند. اگر اصلاحات در سایر سازه­ها باعث اصلاحات در سازه امور مالی نگردد، در آن صورت سازمان بایستی دیدگاه و استراتژی خود را مورد تجدید نظر قرار دهد (محمد نمازي بهار 1382)

منظر مشتری: امروزه بسیاری از شرکتها دارای یک هدف تجاری اند که متمرکز بر مشتری می باشد. اول بودن در تحویل ارزش به مشتریان ، یک هدف برجسته می باشد. لذا اینکه از منظر مشتری اقدام شرکت چطور بوده می باشد، برای مدیریت ارشد به عنوان یک اولویت مطرح می باشد. ارزیابی متوازن می­خواهد که مدیران اظهار هدف کلی شان را در ارتباط با خدمت به مشتری به صورت معیارهایی که گویای این موضوعات مهم برای مشتریان هستند ، تبدیل نمایند[1]( کاپلان و همکاران،1992).

 

[1]Kaplan , Robert S-Norton, David P

 

 

 

پایان نامه مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم