تکه ای از متن پایان نامه :

 

چند جنبش اجتماعی جدید به اجمال اظهار شده می باشد .

همچنین درکتاب دیگری تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی ایران از خلیل ا.. سردار نیا با رویکرد تحلیلی وجامعه شناسی سیاسی در ارتباط با ماهیت سیاست وحکومت و تعاملات، روابط وتاثیرات متقابل حکومت وجامعه ونیروهای اجتماعی در ایران عصر قاجاریه وپهلوی اول تالیف شده می باشد . در تالیف این کتاب از رویکردهای نظری ونظریه های جامعه شناختی سیاسی مرتبط با تاریخ و بستر تاریخی ایران استفاده شده می باشد اما این کتاب مربوط به عصر قاجاریه و پهلوی اول می باشد.

در کتاب در آمدی برجامعه شناسی ایران  که نویسنده ی آن علیرضا ازغندی می باشد. به گونه شناسی دولت در ایران  پرداخته می باشد پس از آن به مدرنیته،  جامعه ی مدنی و خلقیات و ویژگی ایرانیان پرداخته در فصول بعدی کتاب به ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی در ایران و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در شش دوره قانونگذاری پرداخته می باشد و هم چنین  توسعه سیاسی و کشمکش های سیاسی و دموکراسی اجتماعی مطالعه شده می باشد .

در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  تالیف علیرضا ازغندی آغاز به جهت گیری ها و گفتمان های سیاست خارجی ایران پرداخته پس از آن با سیاستهای تنش زدایی،  دکترین ام القرا،  رویارویی تمدنها پرداخته می باشد . هم چنین جهانی شدن  موانع توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و گونه شناسی نخبه گان وزارت خارجه را نیز درفصول بعدی کتاب مورد توجه قرارداده و در نهایت نیز به وضعیت آموزشی دیپلماتها و ساختار واهداف وزارت امورخارجه پرداخته می باشد .

هم چنین در کتاب نخبگان ایران بین دو انقلاب تالیف علیرضا ازغندی، عمدتا به موضوع انفعال نخبگان سیاسی ایران پرداخته می باشد وهمه بازیگران و نیروهای اجتماعی وتعامل انها را با حکومت مورد مطالعه قرار نداده می باشد.

  1. در مقاله ای از خلیل اله سردارنیا تحت عنوان موانع عدم پیشبرد دموکراسی سازی در شیخ سیاسی و اجتماعی با مشارکت مدنی.
  2. ارتباط دولت و نهادهای مدنی در ایران در بیش از دو دهه اخیر عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده می باشد تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی.
  3. مهمترین ویژگی های نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر عبارت بوده اند از: عدم اهتمام جدی به قانون، مسئولیت ناپذیری مدنی، انتقادناپذیری،کم توجهی به اخلاق مدنی، بی اعتمادی، عدم روامداری، درگیر شدگی در جنگ قدرت و کم توجهی به شاکله های وحدت بخش مانند امنیت ملی، انسجام اجتماعی و هویت ملی و دینی و مانند آن.

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی