تکه ای از متن پایان نامه :

 

چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می‌شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته، توصیف‌شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و مطالعه ادبیات موضوع(پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد(خاکی، 1387).

روش‌هايمختلفيبرايارزيابيعملكردوجود دارد،كهدرميانآن‌هااندازه‌گيريكارايي(شيوهاندازه‌گيرينسبتارزشكلخروجي‌هابهارزشكل ورودي‌هاييكواحد) مي‌توانددررسيدنبهاهداف پژوهشكمكمؤثريداشتهباشد. تحليلپوششيداده‌هايكروشاندازه‌گيري كارايياستوبراياندازه‌گيريكارآييواحدهاي تصميمگيرندهكهدارايچندينوروديوچندين خروجيمي‌باشند،بهكارمي‌رود. دراينروش فرضبرايناستكهواحدتصميم‌گيري‌هايكارآ هميشهبهترازواحدتصميم‌گيري‌هايناكارآعملمي‌نمايند.

 

1-4-1- مبانینظري تحليلپوششيداده‌ها

کارآییبهمعنايخوبکارکردناستوتحتتأثیرشاخص‌هايدرونسازمانیمثلسودهرواحد،فروشهرواحدویا رضایتمنديناشیازیکواحدوازاینقبیلقراردارد؛کهبهصورتنسبتخروجیبهوروديبیانمی‌شود:

ورودي/خروجی= کارآیی

 

روش‌هايپارامتريوغیرپارامترياندازهگیريکارآیی

تکنیک‌هاییبرايمحاسبهمیزانکارآییومقدارمناسبافزایشدرخروجیوکاهشدروروديبهمنظوررسیدنبهکارآیی صددرصددرسال‌هاياخیرایجادشده‌اندکهعموماًبهدودستهتکنیک‌هايپارامتريوتکنیک‌هايناپارامتريتقسیممی‌شوند.

درروش‌هايپارامتريشکلخاصیرابرايیکتابعتولیددرنظرمی‌گیرند،سپسبه وسیلهروش‌هايآماريواقتصادسنجی بهبرآوردضرایبمجهولتابع(پارامترها) می‌پردازند؛ چوندراینروشپارامترها(ضرایب) ازتابعبرآوردمی‌شودبهآن روش«پارامتري»می‌گویند.

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل – سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه