تکه ای از متن پایان نامه :

 

ملزومات اجرای سیستم مدیریت اطلاعات

1- نرم افزار متناسب و کارآمد:نرم افزار سيستم اطلاعات بايد داراي ويژگي هایي باشدکه درنگاه اول در يک سيستم نرم افزاري، قابل جمع نيستند. اين نرم افزار در عين گستردگي ويکپارچگي، منعطف می باشد، زيرا هيچ دوسازمانی حتي درکمال شباهت، بطورکامل ازروش هاي مشابه استفاده نمي کنندواين نرم افزار بايد قادرباشد بدون هيچگونه تحميل و تکليفي، با روش هاي جاري آن سازمان انطباق يافته وبتواند توالي عمليات و کنترل هاي داخلي را رعايت کندونيز قادرباشدباوجودانعطاف پذيري لازم، گزارش هاي مورد نيازکارفرما را تا هر سطح و به هر تعداد و با هر شکل تأمين نمايد(سادات، 1377).

2- حمايت مديران عالي

مديران بايد ضرورت ايجاد سيستم اطلاعات را در متن سازمان احساس كنند و اين امر ميسر نمي شود مگر اين كه مديريت حمايت خود را چه از لحاظ مالي و چه سياسي در ارتباط با استقرار سيستم اطلاعات نشان دهد(یزدان پناه، 1380).

3- سازمان دهي مناسب

همه دست اندر کاران پروژه بايد بدانند که مهمترين وظيفه آنها استقرار يک سيستم اطلاعات کارآمد می باشد و اولين قدم در اين مسير اجرايي کردن سيستم ها در يک حداقل قابل قبول می باشد، لذا تأکيد بر جزئيات و بالا بردن توقعات از سيستم در هنگام راه اندازي، جز کاهش سرعت اجراي پروژه و افزايش ريسک استقرار آن تأثيري نخواهدداشت. پس از اجرايي شدن سيستم، به سرعت مي توان تمام جزئيات مورد نياز در سيستم ها را اِعمال و توقعات و نیازهای مختلف را پاسخ گفت(سادات،1377).

سيستم هاي اطلاعات خصلت بهمن گونه دارند، يعني اگر يک حد قابل قبول راه اندازي شود و سيستم در مجراي صحيح و با شيب مناسب قرار گيرد حرکت آن به معناي بزرگ شدن و توسعة آنبدون اينکه نيازمند صرف انرژي زياد باشد، خواهد بود. پروژة استقرار سيستم جامع تنها يک برنامه نويسي ساده نيست، استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات در يک سازمان، يک طرح توسعه اي می باشد، طرح توسعه اي که به جاي 

 پایان نامه پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه