تکه ای از متن پایان نامه :

 

رفتاری او می‌تواند راه‌گشا و مفید فایده باشد و همچنین می‌تواند در شناخت بهتر ادبیّات عامیانه، گامی کوچک در راهی بزرگ و طولانی باشد.

 1-3-2- اهداف کاربردی

داوری، شناخت و تحلیل ادبیات عامیانه‌ در آثار سعدی به ویژه در دو اثر «گلستان» و « بوستان» او،جز با تکیه بر شواهد و مستندات کافی امکان‌پذیر نیست. این پژوهش با مطالعه دقیق یکی از وجوه ادبیات عامیانه ـ امثال و حکم به کار رفته در آثار سعدی، مخصوصاً دو اثر مذکور او ـ شواهد و مستندات کافی مربوط به به این وجه از کار او را قابل دسترس، و امکان شناخت هرچه بیشتر نویسنده را برای پژوهندگان و خوانندگان آثار او فراهم می‌آورد و می‌تواند به پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، زبان‌شناسی، تاریخ و … کمک نماید و ج) و …

1-5-3- مشوّش بودن شماره‌ی ابیات

ابیاتی زیرا» برو شیر درنده باش ای دغل…» در کشف الابیات یوسفی، به عنوان بیت شماره‌ ی 1341 آمده، امّا در متن کتاب، در صفحه‌ 88  و تحت بیت شماره1361 درج شده می باشد و بیت«بسا روزگارا که سختی برد / پسر، زیرا پدر نازکش پرورد.» در کشف‌الابیات یوسفی تحت شماره‌ی 3198آمده اما در متن کتاب تحت شماره‌ی 3158 ذکر شده می باشد، که در قسمت « تصحیح و استدراک هم به آن اشاره نشده می باشد.

1-5-4- آوردن مصراع دوم یا بخشی از مصراع اول بیت به عنوان مثل

بیت« خدا کشتی آن‌جا…» در کتاب دهخدا در صفحه‌ی 1815 به این شکل که گفته شد، آمده و همان بیت در صفحه‌ی92 همان کتاب به صورت « قضا کشتی آن‌جا … » آمده می باشد و آوردن مصراع دوم بیت به عنوان مثل ،یا  شاهد و نظیر؛ که برای یافتن آن بایستی تمام متن کتاب‌های بوستان و گلستان را جست و جو کرد و  ادامه‌ی کار را با مشکل مواجه می‌کرد.:

1-5-5- تکرار

دهخدا  بسیاری از ابیات را برای دوّمین و سوّمین بار تکرار کرده می باشد:

الف) سگاصحابکهفروزیچند / پینیکانگرفتمردمشد. (دهخدا:41و 182 و 507)ب)شبچوعقدنمازمی‌بندم / چهخوردبامدادفرزندم.(دهخدا:1014،1127،1999)ج) چوبارانرفتبارانیمیفکن / 

 

 

 پایان نامه مطالعه امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی92 – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه