دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کارکرد خانواده و فرزندان در جامعه شهری – صنعتی اشاره شده می باشد. بر این اساس استدلال می شود که شهرنشینی صنعتی با مجموعه ای از تقسیم کار در همه بخش های زندگی و همچنین میزان های بالایی از تحرک اجتماعی و مکانی همراه بوده می باشد. این امر به طور اجتناب ناپذیری منجر به رشد دنیاگرایی و عقل گرایی و کاهش نفوذ نیروهای سنتی شده می باشد. یکی از عناصر اساسی در این شیوه در نظر داشتن زندگی شهری بر این اصل استوار می باشد که خانواده کارکردهای خود را به سایر نهادهای تخصصی جامعه واگذار می کند. پس از یک طرف فرزندان از حالت تولیدکننده سرمایه در اقتصاد خانواده بیرون می روند و از طرف دیگر به صورت مانعی در راه مشارکت فعال در سازمان های وسیع تری در می آیند که پاداش های زندگی در جامعه شهری از این طریق به دست می آید. برداشت مسلط در این دیدگاه این می باشد که وقتی همه مردم در بازار و جامعه و جامعه شهری دخالت داشته باشند، تنظیم خانواده عمومیت خواهد پیدا کرد و بعد خانواده در جهت کاهش تداوم می یابد( فریدمن 1972: 376 به نقل از بهمنی : 15-14).

مصداق بارز مدل جامعه شناختی تبیین باروری را در ایران طی 30 سال گذشته مشاهده می‌کنیم. با این تفاوت که سطح کلان در زمان‌هایی بر سطح خرد تأثیر گذاشته و در زمانی دیگر نیز در سطح خرد شاهد تغییر توجه افراد بدون در نظر داشتن سطح کلان هستیم.

تا مبتنی بر کشاورزی می باشد و فرزندان منبع درآمد خانواده هستند، جریان انتقال ثروت از نسل جوان‌تر به نسل سالخورده‌تر می باشد. لذا داشتن خانواده بزرگ و گسترده به عنوان یک هنجار در این کشور باقی مانده می باشد. در ایران با تغییر نظام خانواده و انتقال آن از خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای در جریان مدرنیزاسیون جهت انتقال ثروت معکوس می‌شود

 

پایان نامه پایان نامه مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌ گذاری موالید در بین زنان 49-15 ساله در ایران(1385) و افغانستان(2010)-سایت ارشدها

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه