تکه ای از متن پایان نامه :

 

ارائه توصیه ها، نظرات و پیشنهادهای مؤثر در خصوص عملکرد فرزندشان در زمان فراغت، جوانان خود را به امر ورزش تشویق کنند؛ و در این راه، نیاز به صرف هزینه های مادی و غیره نیست.

4- یافته مرتبط با سوال ششم پژوهش حاضر نشان داد حمایت عاطفی دوستان به طور معنی دار روی متغیر فعالیت ورزشی تأثیر گذار می باشد و وارد مدل می شود و دو متغیر حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان وارد مدل نمی شوند؛ پس پیشنهاد می شود، جوانان برای تشویق دوستان خود به ورزش، از لحاظ عاطفی بیشتر به آنها نزدیک شده و آنها را به ورزش تشویق کنند و از همین طریق، محبت، توجه و اعتماد دوستانشان را جلب کنند.

 

5-3-2- پیشنهادهای پژوهشی

1- با در نظر داشتن مهم بودن فعالیت های ورزشی برای حفظ سلامتی کودکان در سنین پایه، پیشنهاد می شود تا این پژوهش در بین دانش آموزان راهنمایی و ابتدایی شهر یزد نیز انجام شود.

2- پیشنهاد می شود در مطالعه ای جداگانه روی دختران و پسران، تأثیر حمایت های اجتماعی والدین و دوستان روی ورزش در اوقات فراغت مطالعه شود.

3- با در نظر داشتن این که متغیّر های دیگری مانند وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده ها در نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان تأثیر گذار می باشد پیشنهاد می شود، تأثیر این متغیرها نیز بر روی میزان فعالیت های ورزشی مطالعه شود.

4-در تحقیقی توصیفی نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان شهر یزد و اینکه اکثراً اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی اختصاص می دهند، مطالعه شود؛ تا بتوان به طور مطلوبتری برای اوقات فراغت آنها برنامه ریزی کرد.

 

منابع فارسی

 

آبکار، علیرضا. 1385. جایگاه فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.

ابراهیمی، قربانعلی؛ بهنوئی گدنه، عباس. 1388. اوقات فراغت و هویت: مطالعه جامعه شناختی ارتباط اوقات فراغت با هویت شخصی در بین جوانان شهر بابلسر، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، 14: 148-127.

ابراهیمی، قربانعلی؛ رازقی، نادر؛ مسلمی پطرودی، رقیه. 1390. جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 44.

احمدی، سید احمد. 1375. روانشناسی نوجوانان و جوانان: شخصیتی، رفتاری، تحصیلی، شغلی، بزهکاری، تهران، نشر نخستین: شعله.

 

 

 

 پایان نامه تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تأثیر حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد