تکه ای از متن پایان نامه :

 

دو : اشتباه مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی می باشد.[1]

سه :اشتباه عبارت می باشد از تصور خلاف واقع از امری به نحوی که شخص آن چیز که را واقعی می پندارد غیر واقعی می باشد و آن چیز که غیر واقعی می باشد ، حقیقت می پندارد . [2].

دراشتباه آن چیز که اراده را معيوب مي‌كند، عدم آگاهي كافي  طرف قرارداد ، فراموشی و غفلت می باشد می باشد. اما در اكراه، شخص جاهل نيست و آن چیز که سبب معيوب شدن اراده می باشد، ترس ناشي از تهديد به ضرر می باشد. قرباني اكراه، براي فرار از ضرر بيشتر، راضي مي شود كه خود را درگير انعقاد قرارداد كند.[3] بنابراين بر خلاف اشتباه، در اكراه( همواره) ديگري سبب معيوب شدن اراده مي‌شود.[4]

شایان ذکر می باشد که اشتباه مانند اکراه در صورتی از عیوب اراده  می باشد که مانع از قصد کردن[5] نباشد[6] .

2-2- مقايسه اكراه با تدليس در حقوق فرانسه و مصر :

 

دعاويي كه بر مبناي عيب اراده اقامه شده‌اند و ذينفع تنها به يك دليل استناد كرده می باشد، قابليت جابجايي نيز دارند. یعنی محاكم مي‌توانند دعاويي را كه براي مثال ، بر اكراه بنا شده اند، به علت اشتباه در ماهيت،  ابطال کنند.

 ديوان­عالي كشور از اين هم فراتر رفته می باشد و تأييد كرده در دعوايي كه مبتني    بر ماده 1110 ق.م. فرانسه بوده­می باشد، (امادر واقع) بر اكراه غيرقانوني تكيه كرده می باشد، اجازه ابطال قرارداد را به­علت عيب اراده، داده می باشد.( یعنی مورد عیب اراده را ذکر نکرده اند) به عبارت ديگر محاكم بالاتر، پيش­تر از اين رفته‌اند و

[1]. Jean, Henri et Léon Mazeaud op.ci. p.131.

3عبد الرزاق احمد السنهوری ، مصادر الحق  ( بیروت : دار احیا ء التراث العربی ، 1950) ج 2  ، ص 98 ؛ سلیمان المرقس ، نظریة العقد ( قاهره : د ار النشر للجاعات المصریه ، 1956 ) ص 241 .

[3]. François Terré, Philippe Simler,Yves Lequette, op.cit. Nº234.

[4] .Alex Weill, François Terré , op.cit. p.207.

[5].erreur – obstacle .

7 . رک:  عبد الرزاق احمد سنهوری ، الوسیط ، ص 290 .

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه